Ja, vi skal vi­se ver­den, at vi kan red­de kli­ma­et Nej, dansk kli­ma­po­li­tik er en dyr il­lu­sion

BT - - DEBAT -

JO­HN NORDBO

at 196 lan­de er ble­vet eni­ge om at ta­ge kli­mapro­ble­met så al­vor­ligt, at man øger de glo­ba­le kli­ma­målsa­et­nin­ger. Det gør, at lan­de­ne vil stram­me sig me­re an. Dan­mark har i dag in­gen målsa­et­nin­ger om at re­du­ce­re CO2-ud­s­lip pet. R ege­rin­gens linje er ba­re, at vi skal le­ve op til EUs kli­ma­po­li­tik. Vi bør ac­ce­le­re­re de ting, vi gør i for­vej­en. Vi har al­le for­ud­sa­et­nin­ger i Dan­mark for at vi­se re­sten af ver­den, at det kan la­de sig gø­re. Den tid­li­ge­re re­ge­rings målsa­et­ning om at om­stil­le el- og var­me­for­sy­ning helt til ved­va­ren­de ener­gi i 2035 var den mest am­bi­tiø­se målsa­et­ning i ver­den, og det var med til at sa­et­te et ek­sem­pel for an­dre lan­de og var med til at ud­vik­le tek­no­lo­gi­er, som an­dre kan bru­ge – og det var sund er­hvervspo­li­tik.

DET ER HI­STO­RISK,

VIL­LUM CHRI­STEN­SEN

at Dan­mark skul­le gø­re me­re, for vi op­fyl­der jo til ful­de al­le be­stem­mel­ser og lidt til. Vi er ta­et på 40 pct. ved­va­ren­de ener­gi i 2020, og det skal EU først nå i 2030 – og EU er ret langt for­an det me­ste af ver­den. Det gi­ver ik­ke me­ning, at Dan­mark skal la­ve selv­sta­en­di­ge kli­ma­mål, når vi in­ter­na­tio­nalt for­hand­ler som en del af EU. Hvis vi ha­e­ver kli­ma­må­le­ne, så vil det med­fø­re om­kost­nin­ger, som be­ty­der, at virk­som­he­der fla­ger ud, og så oser de ba­re et an­det sted. Dan­mark skal ik­ke kø­re for me­get ene­gang. Vi skal ik­ke va­e­re et godt ek­sem­pel for re­sten af ver­den for en­hver pris. Det er be­syn­der­ligt at jag­te et be­stemt tal på f.eks. 40 pct. ved­va­ren­de ener­gi, uden at vi­de hvad det kom­mer til at be­ty­de. Kli­ma­po­li­tik er ble­vet en sfa­e­re, hvor øko­no­mi er fuld­sta­en­dig li­ge­gyl­dig. Vi har f.eks. en PSO-af­gift på 8 mia. kr., som er man­ge gan­ge stør­re, end hvad man tro­e­de, da man ind­før­te den, og det ser kun ud til, at den sti­ger.

KLI­MAAF­TA­LEN AK­TU­A­LI­SE­RER IK­KE,

det vil va­e­re en for­del for va­ekst og be­ska­ef­ti­gel­se – det er en tryl­le­ma­ni og en il­lu­sion. Vi har fak­tisk tjent pen­ge, hver gang vi har ud­skudt en vind­møl­le­park de se­ne­ste år. Det vil va­e­re ab­surd, hvis vi skul­le ha­ve fle­re vind­møl­ler. Vi har så me­get strøm, at vi na­er­mest fora­e­rer det va­ek, så snart det bla­e­ser, med en mas­se til­skud i rum­pen. Og hvis man gør trans­port dy­re­re el­ler gi­ver land­ma­en­de­ne fle­re af­gif­ter, så gi­ver det ik­ke li­ge­frem va­ekst og be­ska­ef­ti­gel­se.

JO­HN PÅ­STÅR, AT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.