’ ’

BT - - DEBAT -

VI HAR IN­SPI­RE­RET

Dan­mark har i dag in­gen målsa­et­nin­ger om at re­du­ce­re CO2-ud­s­lip­pet

Ki­na, for­di vi har haft gang i en grøn om­stil­ling, og hvis vi vi­ser, at kan la­de sig gø­re, så vil stør­re lan­de og­så tro på, at det kan la­de sig gø­re hos dem. Kli­ma­rå­det har for ny­lig på­vist, at det sam­fund­s­ø­ko­no­misk er for­nuf­tigt at gå vi­de­re, end vi gør. Vi har i dag al­le de dan­ske virk­som­he­der, der le­ver af at eks­por­te­re løs­nin­ger på kli­mapro­ble­met, for­di vi har haft en sta­erk dansk kli­ma­po­li­tik. I dag er Dan­foss, Grund­fos, Vest­as, Ro­ck­wool, Ve­lux og de­res un­der­le­ve­ran­dø­rer ry­gra­den i dansk in­du­stri. Vi er kendt for kli­ma­tek­no­lo­gi­er ude i ver­den, så det gi­ver god me­ning at sat­se end­nu me­re på det, vi kan, og som vi ved, der kom­mer et stør­re mar­ked for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.