Re­ge­rin­gen bli­ver syg i ju­len

BT - - DEBAT -

De Kon­ser­va­ti­ve er til­sy­ne­la­den­de pa­rat til at brin­ge re­ge­rin­gen i min­dre­tal i spørgs­må­let om stør­rel­sen på ulands­bi­stan­den i 2016, Dansk Fol­ke­par­ti kan na­ep­pe le­ve med kon­se­kven­ser­ne af de ju­ste­rin­ger af bo­li­g­y­del­sen som bl.a. ram­mer sva­ge ae­l­dre, og i går for­lod en Ven­stre-fol­ke­tings­kan­di­dat par­ti­et til for­del for Al­ter­na­ti­vet. Det sker på bag­grund af de se­ne­ste stram­nin­ger på ud­la­en­din­ge­om­rå­det. I min­dre­tals­re­ge­rin­gen skal de i ar­bejd­s­tø­jet i ugen op til jul. For med så­dan­ne ven­ner må par­tiets san­de fjen­der va­e­re skra­ekind­j­a­gen­de.

PANELET Hvis den op­bak­ning, DF ny­der, fort­sa­et­ter, så skyl­der Kri­sti­an Thulesen Dahl at på­ta­ge sig le­der­ska­bet af lan­det

DEN GO­DE NYHED er, at her­fra kan det kun gå fremad. Men kan det nu og­så det? De se­ne­ste år i dansk po­li­tik har vist, at par­ti­er ik­ke har no­gen ’ker­ne’ la­en­ge­re. Alt­så så­dan en slags mini­mumstil­slut­ning, som al­drig svig­ter. Åre­ne har og­så vist, at de så­kald­te an­svar­s­par­ti­er fyl­der min­dre og min­dre i det sam­le­de bil­le­de, mens nye par­ti­er op­står til høj­re og ven­stre. Og så ty­der me­get på, at uan­set hvad Dansk Fol­ke­par­ti i pe­ri­o­der li­der un­der, så sva­ek­ker det ik­ke for al­vor par­tiets styr­ke.

DF LIG­GER STA­BILT og godt i me­nings­må­lin­ger­ne. Nu­vel, der kan va­e­re ta­le om, at ef­fek­ten af ik­ke mindst den sid­ste uges kri­tik end­nu ik­ke er slå­et igen­nem i må­lin­ger­ne. Men man skal no­te­re sig, at de dra­ma­ti­ske par­ti­ud­mel­din­ger kom fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Ven­stre i we­e­ken­den. DF flet­te­de ju­le­hjer­ter og vred klej­ner. Hvis den op­bak­ning DF ny­der - trods løf­te­brud og EU-bi­lags­rod - fort­sa­et­ter, så skyl­der Kri­sti­an Thulesen Dahl at på­ta­ge sig le­der­ska­bet af lan­det. Det kom­mer dog ik­ke til at ske i den kom­men­de uge. DEN TRAV­LE­STE MAND i den kom­men­de uge bli­ver fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Frederiksen. Mon ik­ke han skal op­fin­de en lap­pe­løs­ning på ju­ste­rin­gen af bo­li­g­y­del­sen i af­ta­len om na­e­ste års fi­nans­lov. Det er sva­ert at fo­re­stil­le sig DF stå igen­nem den plan­lag­te ha­ste­fo­re­spørgsel i Fol­ke­tin­get om sa­gen og umid­del­bart bag­ef­ter stem­me grønt ved tred­je­be­hand­lin­gen af fi­nans­lo­ven for 2016. Hjort har og­så en lil­le udfordring med 1,4 mia. kr., som re­ge­rin­gen har sløj­fet i ulands­bi­stan­den for 2016. Det er en be­slut­ning, som er truf­fet uden at af­ta­le det på plads med re­ge­rin­gens støt­te­par­ti­er. Nu har

Søs Ma­rie Serup, Den før­ste kvin­de blev stemt ind ved val­get. Be­va­e­ger Sau­di-Ara­bi­en sig mod at bli­ve et me­re mo­de­rat land? De Kon­ser­va­ti­ve i sin­de at stem­me for et be­slut­nings­for­slag fra SF om at an­nul­le­re de be­spa­rel­ser med få da­ge til­ba­ge at det­te ka­len­der­år. Sker det, så kom­mer re­ge­rin­gen i min­dre­tal. Det kan den va­el­ge at tra­ek­ke på skul­dre­ne over. Li­ge­som den i sid­ste uge trak på skul­dre­ne over kri­tik fra om­buds­man­den. For man kan na­ep­pe fo­re­stil­le sig De Kon­ser­va­ti­ve stem­me for et de­ci­de­ret mi­stil­lids­vo­tum som det sid­ste før jul. Det vil­le va­e­re køn­ne­st, hvis fi­nans­mi­ni­ste­ren stil­fa­er­digt får pak­ket ue­nig­he­der­ne med støt­te­par­ti­er­ne va­ek. Men i en tid, hvor ri­get fat­tes pen­ge, kan an­dre løs­nin­ger bli­ve valgt. El­ler nød­ven­di­ge. DET VAR ÅBEN­LYST fra be­gyn­del­sen, at den­ne re­ge­rin­gen vil­le kom­me i min­dre­tal i ny og nae. Al­li­ge­vel vandt det po­li­ti­ske hånd­va­erk, og re­ge­rin­gen kom rigtigt godt fra start. Gen­nem ef­ter­å­ret har re­ge­rin­gen kon­trol­le­ret dags­or­de­nen, lan­det af­ta­ler med al­le par­ti­er og holdt no­gen­lun­de ro i ra­ek­ker­ne. Men det er som be­kendt nemt at la­eg­ge sig syg i juledagene, når man har haft et for travlt pro­gram he­le ef­ter­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.