Find den helt rig­ti­ge mo­bil til pri­sen KA­EM­PE TEST

BT - - FORBRUG -

Med den­ne stor­test af 12 nye smartp­ho­nes scan­ner vi mar­ke­det for dig i to ka­te­go­ri­er: Op til 2.500 kro­ner og over 2.500 kro­ner. Der­med skul­le du va­e­re kla­edt på – ik­ke til vin­te­r­ens kul­de – men til at fin­de den helt rig­tig smartp­ho­ne. Der sy­nes at va­e­re tre kla­re trend li­ge nu. De sto­re ska­er­mes fremmarch er ik­ke stop­pet. In­gen vil i dag in­ve­ste­re i en smartp­ho­ne, hvor ska­er­men er mar­kant un­der 5’’. Vi vil se vi­deo, bil­le­der og kun­ne over­skue webs­i­der, og det stil­ler krav til ska­erm­stør­rel­sen.

Ver­dens bedst sa­el­gen­de mo­bilva­re­ma­er­ke, Samsung, de­mon­stre­rer den­ne ud­vik­ling. Samsung Ga­laxy S fra 2010 hav­de en ska­erm på 4,0’’. Si­den fulg­te Ga­laxy S2 med 4,3’’, Ga­laxy S3 med 4,8’’, Ga­laxy S4 med 5,0’’, Ga­laxy S5 med 5,1’’ og se­ne­st Ga­laxy S6 og S6 ed­ge med hen­holds­vis 5,1’’ og 5,7’’. På fem år er ska­er­men i den­ne se­rie alt­så vok­set med 1,7’’, sva­ren­de til 43 pro­cent – og det uden at ver­dens buk­se­lom­mer ser ud til at va­e­re ble­vet me­re rum-me­li­ge.

Det brin­ger os vi­de­re til trend num­mer to: høj ska­ermop­løs­ning. De dy­re mo­bil­te­le­fo­ner med de sto­re ska­er­me har i dag en op­løs­ning som et stør­re tv. 2.560 x 1.440 bil­led­punk­ter er ik­ke la­en­ge­re no­get sa­er­syn. Må­ske net­op for­di, de og­så fun­ge­rer som tv på far­ten. Det bil­li­ge gen­nem­brud Den tred­je trend er bil­li­ge smartp­ho­nes. De bil­li­ge mo­del­ler slog igen­nem i 2014, og de fle­ste pro­du­cen­ter har i dag en se­rie flagskibs­mo­bi­ler, men har og­så lan­ce­ret en stri­be øko­no­mi­ske letva­eg­te­re, som kan de ba­sa­le ting og slet ik­ke er så dår­li­ge end­da.

Det sid­ste do­ku­men­te­rer den­ne test. I den bil­li­ge ka­te­go­ri un­der 2.500 kro­ner lig­ger bå­de ydel­ses­ka­rak­te­ren og den sam­le­de vur­de­ring på i gen­nem­snit 3,3. Vi er nok man­ge, der ger­ne vil spa­re 3.0004.000 kro­ner og al­li­ge­vel få en smartp­ho­ne, der me­re end blot fun­ge­rer.

Selv om mo­bil­te­le­fo­ner­ne over 2.500 kro­ner ge­ne­relt er hur­ti­ge­re og har stør­re kva­li­tet, har vi valgt at gi­ve ud­ma­er­kel­ser­ne Testvin­der, Bed­ste Køb og Da­ta­tidTe­chLi­fe An­be­fa­ler i beg­ge priska­te­go­ri­er, så det er nem­me­re for dig at fin­de det op­ti­ma­le pro­dukt. De dy­re mo­bil­te­le­fo­ner med de sto­re ska­er­me har i dag en op­løs­ning som et stør­re tv

Få in­spira­tion på BT PLUS

BT PLUS

bt.dk/plus

På fin­der du en lang ra­ek­ke test og gu­i­der om bl.a. for­brug. La­es me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.