Mo­tor­o­la Mo­to G – 1.600 kr.

BT - - FORBRUG -

Goog­le-mo­bi­len er en ae­g­te sli­der ’Goog­le Pho­ne’ bli­ver en Mo­tor­o­las­martp­ho­ne po­pu­la­ert kaldt, ef­ter at Goog­le køb­te den ame­ri­kan­ske pro­du­cent. Den­ne mo­del fun­ge­rer frem­ra­gen­de med sin hur­ti­ge Cor­tex-A7-pro­ces­sor og en 5’’-ska­erm med HD-op­løs­ning.

Mo­to G har her kun 8 GB hukom­mel­se, hvil­ket er li­ge i un­der­kan­ten, men du kan og­så lag­re på et mi­croSD-kort. Op­løs­nin­gen på ka­me­ra­et er hel­ler ik­ke im­po­ne­ren­de, om­end det er ri­ge­ligt til go­de sel­fies og til vi­deo over Sky­pe.

Men Mo­to G im­po­ne­rer i den dag­li­ge brug. Her vil du ny­de ska­er­men, der står me­get la­ek­kert i far­ver­ne, og ik­ke mindst ha­stig­he­den, som virkelig får ef­fekt, når pro­gram­mer åb­nes. Det ma­er­kes ty­de­ligt, at An­droid-sty­re­sy­ste­met ar­bej­der godt sam­men med mo­bi­lens pro­ces­sor og ska­erm.

Når der ta­ges fo­tos el­ler op­ta­ges film, frem­kom­mer der sym­bo­ler på ska­er­men, så du let kan få ad­gang til indstil­lin­ger el­ler til map­pen med bil­le­der. Iko­ner­ne kra­e­ver dog lidt til­vaen­ning, da de er lidt i vej­en i be­gyn­del­sen. Så­dan­ne småaf­vi­gel­ser fra den nor­ma­le An­droid vil du op­le­ve kon­stant i Mo­tor­o­la. Det er Goog­les til­fø­jel­ser, og man­ge af dem fun­ge­rer godt.

Pris

Kva­li­tet­sind­tryk

******

Bru­ger­ven­lig­hed

******

Funk­tio­ner

******

Ydel­se

******

******

Sam­let vur­de­ring

******

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.