HTC Desi­re 626 – 2.200 kr.

BT - - FORBRUG -

Kva­li­tets­fø­lel­se he­le vej­en igen­nem På test­tids­punk­tet var HTC Desi­re 626 nog­le få hund­re­de kro­ner dy­re­re end de fle­ste af kon­kur­ren­ter­ne i pris­klas­sen un­der 2.500 kro­ner, men det par hund­re­de kro­ner vil vi an­be­fa­le, du of­rer. Den­ne HTC fø­les og op­le­ves nem­lig som en no­get me­re kost­bar smartp­ho­ne.

Det skyl­des ik­ke mindst den ret la­e­kre fi­nish i gråt ti­ta­ni­um-look (fås i an­dre far­ver) med ud­fra­e­se­de hul­ler i top og bund – det sig­na­le­rer klas­se. I hån­den kan du ma­er­ke, at der er ta­le om et an­det ma­te­ri­a­le end ti­ta­ni­um – trods det le­ve­rer Desi­re 626 en god kva­li­tets­for­nem­mel­se. Den lig­ger ba­re godt i hån­den. Bag­si­den er stort set rid­se­re­si­stent og na­er­mest im­mun over for fedt­fin­gre.

Spe­ci­fi­ka­tio­ner­ne lig­ger på ni­veau med kon­kur­ren­ter­nes, og in­tet stik­ker ud, hvis man ale­ne fo­ku­se­re­de her. Ka­me­ra­ets 13 me­ga­pixel op­løs­ning er høj for pris­klas­sen, men dog ik­ke hø­je­re end hos pris­klas­se-kon­kur­ren­ter­ne fra Hu­awei og So­ny.

I brug op­le­ves Desi­re som god. Lyd­kva­li­te­ten er fin, når du sam­ta­ler, og den har en fin, diskret må­de at vi­bre­re på. Den vir­ker med an­dre ord som en me­re kost­bar mo­bil, end pris­skil­tet forta­el­ler.

Op­sa­et­nin­gen er om­fat­ten­de, men den fø­rer dig gen­nem alt fra mail til for­skel­li­ge tje­ne­ster i sky­en, som føl­ger med. En af dis­se er HTC Cloud Gal­le­ry, hvor du bå­de kan fin­de og gem­me bil­le­der og vi­deo­er. Det kan hånd­te­res med ét klik på ska­er­men. Så det er jo gan­ske fikst.

Der er god grund til at gem­me bil­le­der og vi­deo­er op­ta­get med Desi­re 626, for den op­ta­ger i flot kva­li­tet. I den pris­bil­li­ge ka­te­go­ri kan kun So­ny va­e­re med på det punkt. HTC­bil­le­der­ne har ik­ke kun høj op­løs­ning, men og­så en fin nu­an­ce­ring af far­ver, og ka­me­ra­et hånd­te­rer for­skel­len mel­lem lys og mørk bed­re end gen­nem­snit­tet.

Ker­ney­del­sen er fin, og ap­pli­ka­tio­ner åb­ner tem­me­lig kvikt. En­kel­te ap­ps ’hang’ dog lidt. Det må skyl­des, at ap­pe­ne ik­ke er or­dent­ligt ko­det el­ler er fejl­be­ha­ef­te­de.

HTC Desi­re 626 er be­stemt ik­ke den per­fekt smartp­ho­ne. For ek­sem­pel er det sva­ert at få kab­let pra­e­cist i la­destik­ket i bun­den hver gang. Men i den la­ve en­de af pris­spek­t­ret kan du hel­ler ik­ke for­ven­te det op­ti­ma­le. Mo­bil­te­le­fo­nen gi­ver high end-for­nem­mel­se trods si­ne små­fejl, og den er helt klart den bil­li­ge ka­te­go­ris vin­der i den­ne test.

Kva­li­tet­sind­tryk

******

Bru­ger­ven­lig­hed

******

Funk­tio­ner

******

Ydel­se

******

Pris

******

Sam­let vur­de­ring

******

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.