Hu­awei P8 Li­te – 2.000 kr.

BT - - FORBRUG -

Mang­ler no­get kant En smartp­ho­ne må ger­ne ha­ve lidt kant – de­tal­jer, der gi­ver den per­son­lig­hed. Det er ik­ke for­di, vi har en mas­se at ud­sa­et­te på P8 Li­te, da den er en helt igen­nem vel­fun­ge­ren­de smartp­ho­ne. Det er me­re den lidt bil­li­ge fø­lel­se i hån­den, der gør, at vi ik­ke er så vil­de med den. Det er alt fra knap­per­ne i si­der­ne til den simp­le pla­stik på bag­si­den.

Kig­ger du ale­ne på spe­ci­fi­ka­tio­ner kon­tra pris, er mo­bi­len ret godt med, og isa­er ka­me­ra­et lig­ger højt – på ni­veau med HTC-mo­del­len. Du får en pa­ent hur­tig pro­ces­sor, og ska­ermop­løs­nin­gen er på ni­veau med de bed­ste i pris­klas­sen. Des­u­den er den ret let med si­ne 131 gram.

Ydel­sen, når du brow­ser gen­nem ap­pli­ka­tio­ner, fin­der net­va­erk og så vi­de­re, er og­så fin og lig­ger på høj­de med de bed­re i den­ne test.

Den­ne smartp­ho­ne op­le­ves li­ge så kvik som testvin­de­ren fra HTC. Ka­me­ra­et fo­ku­se­rer hur­tigt, hvil­ket er ek­stremt rart, men bil­led­kva­li­te­ten le­ver ik­ke helt op til den hø­je op­løs­ning. Der er klar ten­dens mod en lidt for mørk og unu­an­ce­ret far­ve­gen­gi­vel­se. Her er So­ny for ek­sem­pel et par klas­ser bed­re.

P8 Li­te har ik­ke den bed­ste lyd­kva­li­tet – gen­gi­vel­sen bli­ver hur­tigt lidt me­tal­lisk. Til gen­ga­eld er ska­er­men fin og re­a­ge­rer godt og hur­tigt på in­put.

Kva­li­tet­sind­tryk

******

Bru­ger­ven­lig­hed

******

Funk­tio­ner

******

Ydel­se

******

Pris

******

Sam­let vur­de­ring

******

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.