Mi­cro­soft Lu­mia 640 – 1.200 kr.

BT - - FORBRUG -

Win­dows på bud­get Win­dows-sty­re­sy­ste­met gi­ver god me­ning på en smartp­ho­ne. Se ba­re, hvor god in­ter­ak­tion Ap­ple har haft mel­lem iPho­nes iOS og OS på Mac­com­pu­ter­ne. De sam­me mu­lig­he­der til­by­der Win­dows-mil­jø­et. Her har pro­ble­met blot va­e­ret, at du ik­ke kan få så man­ge ap­ps, som du kan få til iOS og An­droid, og man­ge go­de ap­ps kom­mer sta­dig ik­ke til Win­dows-mo­bi­ler­ne.

Si­tu­a­tio­nen er dog i bed­ring, og hvis du al­li­ge­vel ik­ke har så me­get brug for de mang­len­de app-mu­lig­he­der, så er Win­dows ge­ni­alt, da du na­e­sten kan bru­ge de sam­me ap­pli­ka­tio­ner som på din com­pu­ter, over­fø­re mel­lem dis­se en­he­der og i det he­le ta­get ha­ve et let­te­re ’liv’ mel­lem di­ne må­ske to mest brug­te en­he­der. Iso­le­ret set er Lu­mia 640 en fin smartp­ho­ne.

Vi no­te­rer, at Win­dows-fli­ser­ne på ho­ved­ska­er­men fun­ge­rer fint, og at ha­stig­he­den ge­ne­relt op­le­ves som rig­tig god. Ska­er­men re­a­ge­rer kvikt, li­ge­som ap­pli­ka­tio­ner åb­nes hur­tigt.

Der, hvor Lu­mia 640 hal­ter, er på hukom­mel­sen, blot 8 GB. Og så har ka­me­ra­et rysten­de lav op­løs­ning. Det kan gå an til en sel­fie, men du kan ik­ke bru­ge mo­bi­len som ka­me­ra-al­ter­na­tiv på fe­ri­en. Des­u­den fø­les te­le­fo­nen bil­lig og pla­sti­k­ag­tig i hån­den.

Kan du le­ve med dis­se be­gra­ens­nin­ger og med det ret spar­som­me app-ud­valg, kan vi sag­tens an­be­fa­le dig at prø­ve den­ne Lu­mia 640, da den sam­ti­dig er til at fin­de til en virkelig skarp pris. Win­dows-sy­ste­met fun­ge­rer nem­lig rig­tig godt.

Kva­li­tet­sind­tryk

******

Bru­ger­ven­lig­hed

******

Funk­tio­ner

******

Ydel­se

******

Pris

******

Sam­let vur­de­ring

******

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.