So­ny Xpe­ria Z5 – 5.799 kr.

BT - - FORBRUG -

Ka­me­ra med mo­bil Hos So­ny ved man no­get om fo­to­ka­me­ra­er. Det kom­mer mo­bi­ler­ne til go­de. I den­ne Z5er er op­løs­nin­gen for­ry­gen­de på 23 me­ga­pixel, og man har gjort sig uma­ge med at gø­re ka­me­ra­et hur­tigt og sik­re en fin bil­led­kva­li­tet (mod­sat man­ge an­dre mo­bil­ka­me­ra­er med monstrøs op­løs­ning). Man kun­ne med god ret kal­de Xpe­ria Z5 for et ka­me­ra, der og­så kan fun­ge­re som mo­bil­te­le­fon.

Som smartp­ho­ne fun­ge­rer Z5 dog og­så godt. An­droid-sty­re­sy­ste­met er ud­ma­er­ket kon­fi­gu­re­ret, og du vil gla­e­de dig over den helt re­ne over­fla­de og den la­e­kre me­tal­ram­me rundt om den kun godt syv mm tyn­de te­le­fon.

Op­løs­nin­gen på ska­er­men er full HD, og sam­men­lig­net med for ek­sem­pel ka­te­go­ri­ens Samsung og LG er det li­ge i un­der­kan­ten, nu hvor So­ny-mo­bi­len oven i kø­bet er no­get me­re kost­bar. Pro­ces­soren er kvik og en af de bed­ste og hur­tig­ste blandt de dy­re mo­del­ler. Men pri­sen er alt­så i den hø­je en­de, og der­for skal So­ny kun va­el­ges, hvis du la­eg­ger sa­er­lig stor va­egt på at kun­ne ta­ge go­de og højop­lø­ste fo­tos.

Kva­li­tet­sind­tryk

******

Bru­ger­ven­lig­hed

******

Funk­tio­ner

******

Ydel­se

******

Pris

******

Sam­let vur­de­ring

******

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.