LG G4 – 4.000 kr.

BT - - FORBRUG -

Krum og med la­e­der Her får du 5,5’’-ska­erm med li­ge så høj op­løs­ning som hos test-vin­de­ren samt et ka­me­ra, der virkelig kan ta­ge go­de bil­le­der. Sam­ti­dig er pro­ces­soren i den bed­re en­de, selv­om prislap­pen ’blot’ si­ger 4.000 kro­ner.

Der er ba­sis for no­get godt, og LG G4 kla­rer sig og­så godt i prak­sis. Den har ik­ke den la­e­kre fi­nish og fe­e­ling, som isa­er Samsung og Ap­ple til­by­der i den­ne ka­te­go­ri, men den sto­re mo­bil med krum bag­si­de i la­e­der fø­les fin i hån­den.

La­e­de­ret fås i for­skel­li­ge far­ver, og krum­nin­gen be­ty­der, at te­le­fo­nen er na­e­sten en cen­ti­me­ter tyk. Det sik­rer, at den lig­ger so­lidt i hån­den, men den fø­les lidt klod­set i for­hold til ka­te­go­ri­ens Samsung el­ler So­ny.

I brug op­da­ger man straks, at fron­ten er helt fri for knap­per. Du ta­en­der bag­på (og skru­er op og ned for vo­lu­men), og så kan du bru­ge den sto­re ska­erm til at navi­ge­re rundt. Det kra­e­ver lidt til­vaen­ning, men fun­ger egent­lig ret godt.

LG-mo­bi­len er en high ends­martp­ho­ne til en god pris, men den er lidt for spe­ci­el til en klar an­be­fa­ling, så prøv den, in­den du kø­ber.

Kva­li­tet­sind­tryk

******

Bru­ger­ven­lig­hed

******

Funk­tio­ner

******

Ydel­se

******

Pris

******

Sam­let vur­de­ring

******

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.