Samsung S6 ed­ge+ – 5.100 kr.

BT - - FORBRUG -

Testvin­de­ren im­po­ne­rer Ap­ples iPho­ne har va­e­ret van­ske­lig at slå, når vi ta­ler fi­nish og la­e­kre de­tal­jer, men med S6 ed­ge+ mat­cher Samsung den ma­eg­ti­ge mod­stan­der på dis­se punk­ter.

Det kra­e­ver na­tur­lig­vis, at du kan le­ve med An­droid som sty­re­sy­stem. Men med Sams­ungs ek­stra lag af funk­tio­ner, der en­de­lig er ble­vet let­te og gen­nem­sku­e­li­ge at bru­ge, så er den­ne mo­del et godt bud på din na­e­ste high ends­martp­ho­ne.

S6 ed­ge+ er ik­ke blot ui­mod­ståe-lig la­ek­ker. Det er og­så en ek­strem hur­tig smartp­ho­ne. Des­u­den får du en ska­erm på he­le 5,7’’, end­da med enorm op­løs­ning. Den­ne smartp­ho­ne er en vin­der og te­stens vil­de­ste op­le­vel­se.

For det er ik­ke kun de kol­de fa­cts, der im­po­ne­rer. I hån­den op­le­ves S6 Ed­ge+ som en sa­er­de­les kom­pe­tent smartp­ho­ne, der in­ter­a­ge­rer frem­ra­gen­de med An­droid-sty­re­sy­ste­met.

Det er Sams­ungs egen over­byg­ning på sty­re­sy­ste­met, der ska­ber ek­stra for­de­le – for ek­sem­pel at du har di­rek­te ad­gang på ska­er­men he­le ti­den til det, du bru­ger hyp­pigst. Ska­er­men er end­da bu­et ud over si­de­kan­ter­ne, hvil­ket er med til at gi­ve et flot look.

Du kan va­el­ge far­ve i for­hold til di­ne kon­tak­ter, og ska­ermsi­den vil ly­se op i den far­ve, du har valgt, når per­so­nen el­ler ap­pen er ak­tiv. Det er alt­så li­ret og nyt­tigt på sam­me tid!

Ka­me­ra­et re­a­ge­rer ek­stremt hur­tigt, og det er ik­ke så me­get de 16 me­ga­pixel op­løs­ning, som im­po­ne­rer, men no­get så tek­nisk som bla­en­den på f1,9, der sik­rer, at du kan nap­pe go­de bil­le­der un­der rin­ge lys­for­hold.

Når te­le­fo­nen er i stand­by­mo­de kan du via ska­er­mens sider se tid, RSS-fe­eds el­ler an­det med en lil­le tekst. Det ser godt ud, og igen er det en funk­tion, som bå­de er nyt­tig og ret bla­e­ret. Det si­ger na­e­sten sig selv, at pro­ces­soren er kvik, og S6 ed­ge+ er blandt de hur­tig­ste smartp­ho­nes, vi no­gen­sin­de har prø­vet.

Pri­sen er i den hø­je en­de, men lig­ger fak­tisk un­der iPho­ne 6S og den go­de So­ny Z5. Sagt på en an­den må­de: S6 ed­ge+ er te­stens kla­re vin­der.

Kva­li­tet­sind­tryk

******

Bru­ger­ven­lig­hed

******

Funk­tio­ner

******

Ydel­se

******

Pris

******

Sam­let vur­de­ring

******

klart den bil­lig­ste i vo­res ’no li­mit’ka­te­go­ri, fal­der smartp­ho­nen be­stemt ik­ke igen­nem.

Det be­grun­der vi med, at P8 be­styk­nings­ma­es­sigt kla­rer sig li­ge så godt som de fle­ste kon­kur­ren­ter i ka­te­go­ri­en og er fint hur­tig til al­le ap­pli­ka­tio­ner. Selv­føl­ge­lig er den ik­ke på høj­de med en Samsung S6 el­ler iPho­ne 6s – den ko­ster jo

Pris

******

Sam­let vur­de­ring

******

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.