4 10 7 UB UB UB 10 Et for­vand­let Danm 7

BT - - VM I DANMARK -

KA­TA­STRO­FEN ER AF­VA­ER­GET. Dan­mark er i kvart­fi­na­len – og har nu for al­vor stemp­let ind i VM ef­ter en sejr på 26-19 over Sve­ri­ge. Med en pra­e­sta­tion, der genop­li­ver den op­ti­mis­me, som hav­de sva­e­re vil­kår ef­ter grup­pe­spil­let og de sto­re spil­le­ma­es­si­ge kva­ler, dan­sker­ne hav­de i ne­der­la­ge­ne til Un­garn og Mon­te­ne­gro.

Men spil­ler­ne var som for­vand­le­de, da de brug­te den tred­je ad­vents­søn­dag til at le­ve­re den hidtil su­ve­ra­ent bed­ste ind­sats ved det­te VM. Spe­ci­elt i før­ste halv­leg im­po­ne­re­de lands­hol­det stort. Gas­sen gik kortva­rigt lidt af bal­lo­nen i an­den halv­leg, men det kan på in­gen må­de aen­dre ind­tryk­ket af, at dan­sker­ne en­de­lig sat­te en kamp sam­men, som vi­ser, hvor­for der var bå­de tro og håb om et stort dansk ver­dens­mester­skab, før slut­run­den blev fløjtet i gang i Her­ning for 10 da­ge si­den.

Spe­ci­elt var det op­løf­ten­de at se det dan­ske for­svar, som har va­e­ret til så stor dis­kus­sion. I op­gø­ret mod Sve­ri­ge fik vi et be­vis på, hvor­for Klavs Bruun Jør­gen­sen er så stål­sat i sin tro på sin for­svars­stra­te­gi. I sa­er­de­les­hed i før­ste halv­leg, da de sven­ske kvin­der var fuld­sta­en­dig rå­d­vil­de i den sid­ste halv­del. En scor­ings­pau­se på 13 mi­nut­ter og 17 se­kun­der forta­el­ler alt om Sve­ri­ges kva­ler i den pe­ri­o­de. En pe­ri­o­de, som Dan­mark ud­nyt­te­de til at gå fra 8-7 til 15-7 og me­re el­ler min­dre af­gø­re kam­pen. He­le 20 sven­ske tek­ni­ske fejl un­der­stre­ger og­så de sto­re pro­ble­mer, som de gul­blu­se­de ga­e­ster helt ge­ne­relt hav­de i de­res an­grebs­spil.

Men in­den der går fuld­sta­en­dig ju­be­l­op­ti­mist i den, skal det selv­føl­ge­lig med, at det vir­ke­de unød­ven­digt at åb­ne dø­ren lidt på klem for Sve­ri­ge i an­den halv­leg. De dan­ske spil­le­re be­gynd­te plud­se­lig at spil­le me­re si­dela­ens og hav­de ik­ke den sam­me di­rek­te stil som i de før­ste 30 mi­nut­ter. Her var net­op den ube­tin­ge­de figh­ter­vil­je, den kom­pro­mis­løs­hed og den ild i øj­ne­ne, som har va­e­ret sav­net i grup­pe­spil­let. Men da det virkelig gjaldt i an­den halv­leg, luk­ke­de Dan­mark kam­pen, og det vid­ner og­så om kva­li­tet. KVA­LI­TET VI­STE OG­SÅ Klavs Bruun Jør­gen­sen fra tra­e­ner­ba­en­ken. Land­stra­e­ne­ren var un­der et mas­sivt pres op til kam­pen, for­di et ne­der­lag vil­le sa­et­te dansk kvin­de­hånd­bold fle­re år til­ba­ge – og gi­ve ham den va­erst ta­en­ke­li­ge start på det job, han er hen­tet ind til at le­ve­re re­sul­ta­ter i med øje­blik­ke­lig virk­ning.

Han hav­de indstil­let sit hold til no­get na­er per­fek­tion bå­de tak­tisk og må­ske nok så va­e­sent­ligt og­så men­talt, hvil­ket har va­e­ret en stor op­ga­ve ef­ter de to kla­re ne­der­lag til Un­garn og Mon­te­ne­gro. Der­u­d­over var det et godt tra­ek, at han i sto­re pe­ri­o­der valg­te at spil­le med Kri­sti­na Kri­sti­an­sen på en fløj i for­sva­ret, så hun kun­ne dri­ve det dan­ske spil fremad ba­nen. Det gav plud­se­lig Dan­mark en kon­tra­fa­se og et helt an­det tem­po i an­komst­fa­sen – og der­med et til­tra­engt ek­stra of­fen­sivt vå­ben. SEJ­REN BE­TY­DER, AT Dan­mark nu har ind­fri­et Team Danmarks målsa­et­ning om en plads i OL-kva­li­fi­ka­tio­nen. Det kra­e­ver dog end­nu en sejr, hvis kvin­der­ne skal le­ve op til Dansk Hånd­bold For­bunds målsa­et­ning, der ly­der på en se­mi­fi­na­le­plads. Men der er in­gen grund til, at det skal stop­pe her for Dan­mark. Ud­sig­ten til Ru­ma­e­ni­en i en kvart­fi­na­le skra­em­mer ik­ke. Ru­ma­e­ner­ne vandt i af­tes over de for­sva­ren­de ver­dens­me­stre Bra­si­li­en i de­res ot­ten­de­dels­fi­na­le,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.