’Glad og stolt’

BT - - VM I DANMARK -

OP­TUR

»Det vig­tig­ste er, at vi nu skal spil­le OL-kva­li­fi­ka­tion. Der­med er vo­res før­ste VM-målsa­et­ning op­fyldt. Nu ven­ter Ru­ma­e­ni­en. Det er et hold, vi har stor respekt for. Skal vi vin­de, skal vi spil­le med sam­me ag­gres­si­vi­tet, som vi gjor­de mod Sve­ri­ge.« Fan­ta­stisk støt­te Fløj­en Ann Gre­te Nør­gaard tak­ke­de pu­bli­kum for støt­ten.

»Den var fan­ta­stisk. De na­er­mest bar os frem til sej­ren,« sag­de hun.

Må­l­vog­ter Rik­ke Poul­sen, der af det in­ter­na­tio­na­le hånd­bold for­bund blev kå­ret til kam­pens spil­ler, hav­de sva­ert ved at hol­de tå­rer­ne til­ba­ge.

»Jeg er ba­re så stolt. Vi har spil­le­de ad h... til i de før­ste VM-kam­pe, og så le­ve­rer vi den­ne pra­e­sta­tion. At vi kan vin­de en kamp som den­ne er ba­re så fedt,« sag­de hun.

Det var et fo­ku­se­ret og kon­cen­tre­ret dansk lands­hold, der en­tre­de ba­nen. Der var virkelig pres på os. Men al­le stod di­stan­cen

Bå­ret frem af me­re end 12.000 hep­pen­de til­sku­e­re kla­edt i rødt/hvidt og med blaf­ren­de Dan­ne­brog af pa­pir i ha­en­der­ne fik Dan­mark en per­fekt start på kam­pen.

Ef­ter blot fem mi­nut­ters spil før­te hol­det 3-1.

Sve­ri­ge bed dog godt fra sig og før­te så­vel 4-3 som 6-5.

Men her­ef­ter var det Dan­mark, der var kam­pens do­mi­ne­ren­de part.

Så­le­des til­lod dan­sker­ne ik­ke de nervøst spil­len­de sven­ske­re, der sam­men­lagt la­ve­de ik­ke fa­er­re end 20 tek­ni­ske fejl, at sco­re de sid­ste 13 mi­nut­ter in­den pau­sen.

Det be­tød, at Dan­mark ved ind­gan­gen til an­den halv­leg før­te in­tet min­dre end 15-7.

Imid­ler­tid aen­dre­de kam­pen ka­rak­ter i an­den halv­leg.

Sven­sker­ne valg­te at skif­te må­l­vog­ter.

Fi­lip­pa Ide­hn kom ind i ste­det for Jo­han­na Bund­sen og pra­este­re­de det før­ste kvar­ter en red­nings­pro­cent på 83. Skik på an­gre­bet Det fik Klavs Bruun Jør­gen­sen til ved stil­lin­gen 18-15 at ta­ge en timeout. Ef­ter­føl­gen­de blev der sat skik på an­grebs­spil­let, og blandt an­det tak­ket va­e­re tre scor­in­ger på vel­ti­me­de land­skud af Sti­ne Jør­gen­sen før­te Dan­mark seks mi­nut­ter før tid 22-17.

Kamp­gej­sten for­svandt hos sven­sker­ne, og Dan­mark kør­te sej­ren sten­sik­kert i hus.

Hos Dan­mark blev Sti­ne Jør­gen­sen top­sco­rer med seks mål, mens sven­sker­nes Jo­han­na Ahlm var bedst med fem fuld­tra­ef­fe­re.

Dan­mark del­ta­ger for 18. gang ved kvin­der­nes hånd­bold-VM, der blev af­vik­let før­ste gang i 1959.

Én gang er det ble­vet til guld­me­dal­jer – i 1997. Her­u­d­over har Dan­mark vun­det to sølv- og to bron­ze­me­dal­jer.

Kun tre gan­ge har Dan­mark ik­ke spil­let sig blandt de ot­te bed­ste hold – num­mer 9 i 1975, num­mer 10 i 1990 og num­mer 13 i 2003.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.