Af­vi­ser fusk

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SPIL FOR GAL­LE­RI­ET?

Den an­den del af vre­den, der ram­te dan­skero­p­gø­ret ef­ter af­slut­nin­gen var, om alt dra­ma­et og snak­ken om uven­skab mel­lem bok­ser­ne var ae­g­te el­ler blot spil for gal­le­ri­et.

Her i BT har vi fle­re gan­ge skre­vet om, hvad der lig­ger bag uven­ska­bet: det vil­de pres­se­mø­de i april, da Ru­dy Mar­kus­sen kald­te Pa­tri­ck Ni­el­sen for en kyl­ling, og rets­sa­ger i kulis­sen har sat sit pra­eg på op­tak­ten og kørt par­ter­ne op i en spids. Al­li­ge­vel så man bok­ser­ne kram­me og ta­le pa­ent om hin­an­den ef­ter­føl­gen­de. Fjend­ska­bet er re­elt Men fjend­ska­bet var re­elt nok, ga­ran­te­rer Ru­dy Mar­kus­sens tra­e­ner, Kenneth Svens­son.

»Ru­dy og Pa­tri­ck var be­stemt på kant med hin­an­den. Ab­so­lut. Og så bli­ver tin­ge­ne lidt op­he­de­de og per­fi­de,« si­ger Svens­son.

»At forta­el­le bag­ef­ter, at man nu er go­de ven­ner, er må­ske og­så en form for pres­se­ma­es­sigt skal­ke­skjul. Man vil jo ger­ne frem­stå som en respek­ta­bel sport­s­mand,« til­fø­jer han.

Pa­tri­ck Ni­el­sen for­tal­te selv, at han før op­gø­ret hav­de det an­strengt med Ru­dy Mar­kus­sen.

»Det var li­ge­som at fjer­ne en trus­sel fra kor­tet. Før vi kom op i rin­gen, var vi uven­ner, og bag­ef­ter var det, som om vi sam­men fik sat det he­le på plads, og så kan vi så va­e­re ven­ner igen,« sag­de den 24-åri­ge bok­ser. Vi­a­sat af­vi­ser kri­tik Sta­ev­net var ble­vet døbt ’Ondt Blod’ af tv-sel­ska­bet MTG, der af­vik­le­de be­gi­ven­he­den. Men det gav fle­re tv-se­e­re, der hav­de be­talt 499 kr. for at se kam­pen ik­ke me­get for, og det fik man­ge til at skri­ve vre­de ind­la­eg på me­di­ets fa­ce­book­si­de.

Pe­ter Nør­re­lund, sport­s­chef på MTG, af­vi­ser i en mail til BT kri­tik­ken.

’Jeg kun­ne godt ha­ve ta­enkt mig, at pu­bli­kum og se­e­re hav­de få­et lidt me­re boks­ning i af­te­nens ho­ved­kamp, men så­dan er det nu en­gang i en sports­gren, hvor va­rig­he­den ik­ke ude­luk­ken­de be­stem­mes af et sto­pur. Til gen­ga­eld har jeg sja­el­dent op­le­vet en så elek­trisk stem­ning før og un­der en sports­be­gi­ven­hed i Dan­mark, og det in­di­ke­rer for mig, at even­tets ti­tel, ’Ondt Blod’ var ram­men­de,’ skri­ver han. Så ik­ke kam­pen, men for­nem­mer, der var me­re #OndtBlod, da sport­s­che­fen for­le­den slog Ove Pe­der­sen hjem i lu­do

De pis­ser på folk! Så folk vil­le alt i alt hel­le­re ha­ve be­talt 499 kro­ner for at slip­pe Sidney Lee mod Tøf­fe var jo me­re spa­en­den­de

for at se #ondtblod-kam­pen, for­står jeg?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.