Her er vo­res 10 no­mi­ne­re­de til BT Guld

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EN DANSK AT­LET skrev i en be­sked til mig for ny­lig, at han ’var me­get bea­e­ret over at få lov at stem­me,’ da jeg bad ham va­e­re en af de 40 dan­ske sport­s­folk, der skal ud­pe­ge vin­de­ren af BT Guld 2015.

Det er før­ste gang, at jeg som sport­s­chef her på BT er med til at ud­de­le pri­sen, og jeg tør godt si­ge, at jeg fø­ler den sam­me stolt­hed over at va­e­re en del af en pris, som, jeg ma­er­ker, be­ty­der så me­get. VI HAR AL­LE for­skel­li­ge kri­te­ri­er for, hvad der er størst in­den for sport. Det får vi ik­ke la­vet om på i år hel­ler, og det er fint så­dan. Men jeg er tryg ved, at vi med BT Guld når frem til et re­sul­tat, det er sva­ert ik­ke at ha­ve dyb respekt for, når det er 40 dan­ske sport­s­folk, der stem­mer.

De ken­der bed­re end no­gen an­dre top­spor­tens pra­e­mis­ser. De ved, hvad det kra­e­ver at flyt­te sig fra at va­e­re et ta­lent til at va­e­re ver­dens­klas­se. De ken­der den fy­si­ske og psy­ki­ske be­last­ning i top­sport.

Der­for kal­der vi det uden at tø­ve for Danmarks fi­ne­ste og mest eks­klu­si­ve ko­mité, når vi be­der dis­se 40 sport­s­folk gi­ve hen­holds­vis 3, 2 og 1 po­int til de­res tre bud på sport­sår­ets bed­ste i 2015. DET ER OS på BT, der har be­stemt hvil­ke 10 pra­e­sta­tio­ner, de skal for­hol­de sig til. Og vi hav­de de­ad­li­ne på den del i mid­ten af novem­ber. Der­for har vi bl.a. ik­ke de dan­ske hånd­bold­pi­ger, som i dis­se da­ge spil­ler VM, med i be­tragt­ning, og vi har ek­sem­pel­vis hel­ler ik­ke haft ver­dens­me­ster i La­ser Ra­di­al, An­ne Ma­rie Rin­dom, med.

Man kun­ne va­el­ge at kig­ge ale­ne på guld­me­dal­jer, når man skal la­ve så­dan en selek­tion. Man kun­ne og­så ha­ve den an­sku­el­se, at olym­pi­ske idra­ets­gre­ne er det fi­ne­ste, og at ver­dens­mester­ska­ber selv­føl­ge­lig er stør­re end eu­ro­pa­mester­ska­ber. Det kan sag­tens va­e­re rig­ti­ge kri­te­ri­er alt­sam­men, men be­hø­ver ba­re ik­ke va­e­re det.

Der­for har vi i ud­va­el­gel­sen af de 10 kan­di­da­ter til BT Guld ik­ke kun haft et øje på, hvem der vandt gul­det rundt om­kring. Vi har og­så haft et øje for, hvem det var, der virkelig hen­ryk­ke­de os, og hvem, der må­ske ik­ke har vun­det, men, som vi al­li­ge­vel me­ner, har pra­este­ret no­get ek­stra­or­di­na­ert i me­get sto­re sports­gre­ne.

Jeg sy­nes, det er en flot for­sam­ling, og gla­e­der mig til ved det sto­re sports­how i Boxen i Her­ning til ja­nu­ar, Sport 2015, at pra­e­sen­te­re en vin­der af BT Guld 2015.

Okay, ik­ke me­re op­varm­ning. Vi skal til det. Her er de 10 no­mi­ne­re­de til BT Guld 2015.

BENJA­MIN MUNK LUND,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.