Olie­pen­ge­nes

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kan man kø­be sig til en Cham­pions Le­ague-ti­tel?

Det er det over­ord­ne­de spørgs­mål, der sva­e­ver hen over forta­el­lin­gen om Man­che­ster Ci­ty før dagens lod­tra­ek­ning til ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne i Cham­pions Le­ague. Tak­ket va­e­re det Abu Dha­bi-ba­se­re­de Ci­ty Foot­ball Group med Sheik Mansour i spid­sen over de se­ne­ste syv år, der si­den kø­bet af Man­che­ster Ci­ty i 2008 har po­stet over 10 olie­mil­li­ar­der kro­ner i klub­ben, er klub­ben i dag den fem­te­mest va­er­di­ful­de i ver­den iføl­ge er­hvervs­ma­ga­si­net For­bes. Al­li­ge­vel har de dyrt ind­køb­te spil­le­re skuf­fet gang på gang i Cham­pions Le­ague.

Man­che­ster Ci­ty har vun­det Pre­mi­er Le­ague to gan­ge in­den for de se­ne­ste fi­re år og lig­ger ef­ter 16 kam­pe i top 3 i den­ne sa­e­son. Men i europaeisk fod­bold er hi­sto­ri­en en helt an­den. Ot­ten­de­dels­fi­na­len er det la­eng­ste Man­che­ster Ci­ty har nå­et i Cham­pions Le­ague. Se­ne­st i sid­ste sa­e­son, da FC Bar­ce­lo­na slog klub­ben sam­let 3-1 over to kam­pe. Sa­e­so­nen før det blev det og­så til et ne­der­lag i ot­ten­de­dels­fi­na­len mod Bar­ce­lo­na – den­gang med 4-1 sam­let. Sa­e­so­ner­ne in­den for­må­e­de hol­det ik­ke en­gang at

spil­le sig vi­de­re fra grup­pe­spil­let. Sik­ker på at und­gå Bar­ce­lo­na Hvis man spør­ger den tid­li­ge­re Man­che­ster Ci­ty-spil­ler og nu­va­e­ren­de eks­pert på 6’eren Mik­kel Bi­s­choff, har klub­bens pra­e­sta­tio­ner i Cham­pions Le­ague va­e­ret me­get skuf­fen­de: »De har brugt rig­tig man­ge pen­ge, og det har og­så skaf­fet fin suc­ces na­tio­nalt med mester­ska­ber

og po­ka­ler.

Men i Cham­pions Le­ague har de fl­op­pet fa­elt. Det har va­e­ret me­get ma­er­ke­ligt at føl­ge dem i Eu­ro­pa, og mod Bar­ce­lo­na spil­le­de de naivt og tro­e­de, de kun­ne spil­le på eg­ne pra­e­mis­ser. Men der er ba­re for stor kva­li­tets­for­skel,« si­ger han.

I den­ne sa­e­son har Man­che­ster Ci­ty vun­det sin Cham­pions Le­ague-grup­pe for­an sid­ste sa­e­sons fi­na­le­del­ta­ger fra Ju­ven­tus på an­den­plad­sen. Med før­ste­plad­sen føl­ger og­så en se­ed­ning i dagens lod­tra­ek­ning til ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne, og der­for er Man­che­ster Ci­ty sik­ker på ik­ke at ry­ge ind i FC Bar­ce­lo­na for tred­je år i tra­ek.

Det be­ty­der me­get for klub­bens chan­cer i den­ne sa­e­sons Cham­pions Le­ague, me­ner Vi­a­sats eks­pert Ni­els Chri­sti­an Frederiksen, der har skre­vet bo­gen ’Mester­va­er­ket’ om Cham­pions Le­ague:

»Det er sva­ert at gø­re ret me­get, når man som Ci­ty lø­ber ind i Bar­ce­lo­na to år i tra­ek. Li­ge nu har hol­det sto­re pro­ble­mer med man­ge ska­der. Vin­cent Kom­pa­ny er ude med en ska­de i for­sva­ret, som sej­ler i hans fra­va­er. Frem­me er David Silva og vig­tigst af alt Ser­gio Agüero og­så ude, og det kan ma­er­kes. Men kan de und­gå fle­re ska­der og har lidt lod­tra­ek­nings­held, kan jeg godt se dem kom­me i en se­mi­fi­na­le,« si­ger Ni­els Chri­sti­an Frederiksen til BT.

Mik­kel Bi­s­choff er min­dre op­ti­mi­stisk på sin gam­le klubs veg­ne og tror, at Man­che­ster Ci­ty højst kan gå en run­de vi­de­re:

»Hvis de får en god lod­tra­ek­ning, kan de gå vi­de­re til na­e­ste run­de, men det bli­ver og­så en­de­sta­tio­nen. De har ik­ke va­e­ret im­po­ne­ren­de i den­ne sa­e­son, og hol­det mang­ler ag­gres­si­vi­tet og lig­ner i øje­blik­ket en flok gam­le ma­end på ba­nen. Der er en del hold, der er langt bed­re end Ci­ty, og jeg ser dem kun som det sjet­te- el­ler sy­ven­de­bed­ste hold af de til­ba­ge­va­e­ren­de i Cham­pions Le­ague.« Vin­der­kul­tur ta­ger tid at ska­be Selv om det skul­le en­de med end­nu en tid­lig exit for Man­che­ster Ci­ty, tror Ni­els Chri­sti­an Frederiksen dog, at Man­che­ster Ci­tys ejer, Sheik Mansour, har stor tå­l­mo­dig­hed med sit pro­jekt i klub­ben. Det er og­så på­kra­e­vet for at ska­be den nød­ven­di­ge vin­der­kul­tur, der skal til for at gø­re sig ga­el­den­de i europaeisk re­gi. Det tog for ek­sem­pel kun Chel­seas sten­ri­ge rus­si­ske ejer, Ro­man Abram­ovitj, to sa­e­so­ner at vin­de Pre­mi­er Le­ague, men ni sa­e­so­ner at vin­de Cham­pions

Le­ague. Og trods Qa­tar Sports In­vest-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.