Ste­in­le­in: Giv os Li­ver­pool

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HE­DE DRØM­ME Der ven­ter sta­erk modstand til FC Midtjyl­land i na­e­ste run­de, når UEFA i dag tra­ek­ker lod i Eu­ro­pa Le­ague. Da FC Midtjyl­land gik vi­de­re fra sin grup­pe som num­mer to, be­ty­der det, at det er mod­stan­de­re som Li­ver­pool, Man­che­ster Uni­ted, Tot­ten­ham, Schal­ke og Por­to, der kan bli­ve par­ret med det dan­ske mester­hold, når der i dag kl. 12.00 tra­ek­kes lod i til 1/16-fi­na­ler­ne.

FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, er i dag flø­jet til Schweiz for at føl­ge lod­tra­ek­nin­gen, og han er ik­ke i tvivl om, hvil­ken klub han helst ser kom­me ud af den lil­le UEFA-pla­stik­bold fra bow­len:

»Jeg har va­e­ret Li­ver­pool-fan i man­ge år, så jeg hå­ber me­get på, vi tra­ek­ker dem, li­ge­som man­ge i klub­ben og­så gør. Det er sva­ert at si­ge, om vi kan gå vi­de­re mod et hold som Li­ver­pool. Det er klart, at vi skal pra­este­re bed­re end for­ven­tet, men vi joker i klub­ben om, at vi end­nu ik­ke har tabt til et en­gelsk hold i den­ne sa­e­son,« si­ger han til BT med hen­vis­ning til, at klub­ben i play­of­frun­den slog Sout­hamp­ton.

Sport­s­di­rek­tø­ren me­ner, samt­li­ge mu­li­ge mod­stan­de­re er af høj kva­li­tet og hå­ber der­for på at tra­ek­ke et hold, som folk ken­der til. Det er og­så grun­den til, at der er et en­kelt hold, han helst vil und­gå.

»Kras­no­dar fra Rusland vil jeg ger­ne und­gå. Det er et sta­er­kt hold, og hvis vi tra­ek­ker dem, vil det sam­ti­dig be­ty­de en me­get lang rej­se­tid for os,« si­ger Claus Ste­in­le­in til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.