NEMID

BT - - NYHEDER -

RÅD: Kig eft er e- mær­ket, når du hand­ler på net­tet. Med e- mær­ket er du som kun­de dæk­ket af en kø­ber­be­skyt­tel­se med en øko­no­misk sik­ring på op til 10.000 kro­ner per han­del, og sam­ti­dig bli­ver den er­hvervs­dri­ven­de lø­ben­de kva­li­tets­sik­ret af e- mær­kets juri­ster, så du er sik­ret en tryg e- han­del.

UND­GÅ:

RÅD:

UND­GÅ:

RÅD: UND­GÅ: Du bør æn­dre din ad­gangs­ko­de til NemID med jæv­ne mel­lem­rum. Det øger din sik­ker­hed og er med til at sik­re, at det kun er dig, der kan bru­ge dit NemID. Når du væl­ger din ad­gangs­ko­de, skal den væ­re sik­ker og svær at gæt­te.

UND­GÅ:

UND­GÅ:

UND­GÅ: Rigs­po­li­ti­et har tid­li­ge­re op­lyst, at der har væ­ret en­kel­te sa­ger, hvor it- kri­mi­nel­le af afl uret kre­dit­kor­top­lys­nin­ger, som her­eft er er ble­vet brugt til at op­ret­te Mo­bile­Pay- kon­ti med de stjå­l­ne kort- in­for­ma­tio­ner. Svind­ler­ne har på den må­de få­et mu­lig­hed for at hand­le i bu­tik­ker og med pri­va­te. Det fo­re­går på sam­men må­de som al­min­de­lig kre­dit­kort­mis­brug, hvor da­ta op­s­nap­pes en­ten i for­bin­del­se med net­han­del el­ler ved fy­sisk afl uring. Sørg der­for altid for at be­skyt­te di­ne kre­dit­kort­da­ta og brug kun sik­re hjem­me sider – kig ek­sem­pel­vis eft er e- mær­ket.

RÅD:

RÅD:

RÅD:

Sørg for jævn­ligt at kon­trol­le­re den bank­kon­to, du har knyt­tet til dit kort, så du op­da­ger evt. mistæn­ke­li­ge transak­tio­ner. Kon­takt straks din bank i til­fæl­de af tegn på svin­del. Hvis der er frem­me­de i nær­he­den, og du ik­ke fø­ler dig tryg,

så vent med at hæ­ve pen­ge.

Slip ik­ke dit kort af sy­ne. Du kan op­le­ve man­ge aty pi­ske si­tu­a­tio­ner, når du er i ud­lan­det. Der­for er det vig­tigt, du altid hol­der øje med dit kort og ik­ke slip­per det af sy­ne.

Lad væ­re med at bru­ge dit NemID, hvis lo­gin- bil­le­det ser an­der­le­des ud, end det ple­jer, el­ler hvis du bli­ver bedt om at ind­ta­ste NemID­ko­den fl ere gan­ge. Afb ryd for­bin­del­sen og kon­takt din bank.

er ban­ker­nes til­bud om mu­lig­hed for at over­fø­re pen­ge via mo­bil­te­le­fo­nen.

Når du hæ­ver pen­ge i en au­to­mat, så læg mær­ke til, om den ser ud til at væ­re æn­dret – f. eks. ved ta­sta­tu­ret el­ler hul­let til kor­tet. Hold og­så øje med på­sat­te skil­te, skin­ner, led­nin­ger el­ler an­det ud­sty r. Er du usik­ker, så vælg en an­den pen­geau­to­mat.

Hvis du op­da­ger over­førs­ler, du ik­ke ken­der til, skal du straks spær­re Swipp el­ler Mo­bile­Pay hos ban­ken.

At indscan­ne dit nøg­le­kort og læg­ge bil­le­det på com­pu­ter el­ler smartp­ho­ne. Det sæn­ker sik­ker­he­den, for­di svind­le­re kan fi nde det, hvis de har ha­ck­et com­pu­te­ren.

Du kan yder­li­ge­re sik­re dig ved at lå­se din te­le­fon, så den skal åb­nes med en ko­de.

Ind­tast ik­ke NemID- en­gangs­ko­den fl ere gan­ge, end du ple­jer. Bli­ver du bedt om det, eft er du er log­get på net­ban­ken, så afb ryd for­bin­del­sen.

Skjul altid ta­sta­tu­ret med den frie hånd, når du hæ­ver pen­ge. Og­så selv om der ik­ke er an­dre per­so­ner i nær­he­den – afl urin­gen sker nog­le gan­ge med et skjult ka­me­ra.

Du bør lø­ben­de kon­trol­le­re di­ne kon­to­be­væ­gel­ser i app’en, så du straks kan re­a­ge­re, hvis der er sket træk, du ik­ke me­ner at ha­ve fo­re­ta­get.

Oplys al­drig dit kort­num­mer som id el­ler » med­lems­op­lys­nin­ger « - kun hvis du er i en købs­si­tu­a­tion, hvor du øn­sker at be­ta­le for no­get.

Du skal un­der in­gen om­stæn­dig­he­der re­a­ge­re på en sms, der op­for­drer dig til at sen­de et bil­le­de af dit nøg­le­kort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.