DA­TA- SVIN­DEL SÆT­TE

BT - - NYHEDER -

PAS PÅ! Dan­sker­ne hand­ler på net­tet som al­drig før, og når ju­le­ga­ver­ne skal kø­bes, er det og­så bå­de nemt og be­kvemt at shop­pe hjem­me fra so­fa­en. Det kræ­ver ik­ke an­det end et par klik og en hur­tig ind­tast­ning af di­ne kre­dit­kor­top­lys­nin­ger. Men som for­bru­ger skal du væ­re på vagt over for en kri­mi­na­li­tets­form, der er i kraft ig vækst: it- svin­del.

Nye tal fra Rigs­po­li­ti­et vi­ser, at da­ta­bed­ra­ge­ri, der dæk­ker over en ræk­ke for­skel­li­ge for­mer for on­li­ne­kri­mi­na­li­tet, er ste­get mar­kant i lø­bet af det se­ne­ste år. Lok­ker med fal­ske mail I lø­bet af de før­ste tre kvar­ta­ler af 2015 har po­li­ti­et så­le­des mod­ta­get 8.775 an­mel­del­ser, mens der i he­le 2014 blev an­meldt 5.628 sa­ger. Det skri­ver Jyl­lands- Po­sten.

Nets, der er ud­by­der af be­ta­lings­kort som f. eks. dan­kor­tet, op­ly­ser til BT, at der blandt an­det har væ­ret en stig­ning i så­kald­te phis­hing- angreb.

Det er en me­to­de, hvor en af­sen­der via en falsk e- mail el­ler sms­be­sked for­sø­ger at lok­ke for­tro­lig in­for­ma­tion ud af folk – ek­sem­pel­vis ved at ud­gi­ve sig for at væ­re en of­fent­lig myn­dig­hed.

» Vi kan ik­ke se, hvor man­ge der klik­ker på dem, men de it- kri­mi­nel­le gi­der jo ik­ke gø­re det, hvis ik­ke der er no­get at kom­me eft er øko­no­misk, « si­ger Ul­rik Mars­chall, der er

Kim Schlyter, it- sik­ker­hed­s­eks­pert pres­se­rå­d­gi­ver hos Nets.

Han næv­ner og­så, at der i lø­bet af 2015 har væ­ret en stig­ning i an­tal-

0 0 0 0 00 0 0 000 0 0 0 0 00 0 0 0 000 0

0 0 00 0 0 0 00 0 0 000 0 0 0

00000 0 0 000 000 0 0 0 00 0 0 000 0 0 0 0 00 0 0 0 000 0 0 0 00 0 0

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.