’ Som for­bru­ger har man jo blind til­lid’

BT - - NYHEDER -

FLÅ­ET Det skul­le ha­ve væ­ret en hyg­ge­lig kæ­re­ste­tur før de­cem­ber­ræ­set. Men fl ybil­let­ter og ho­te­l­op­hold på et fi re­stjer­net ho­tel i Vest­ber­lin kom til at ko­ste 2.000 eu­ro. Stjå­let fra kon­to­en. Hvis Nets rin­ger, er det må­ske med ke­de­li­ge nyhe­der. Det må 33- åri­ge Uff e Jør­gen­sen Od­de san­de.

I sid­ste uge fi k han et brev fra Nets, for­di der var sket en mistæn­ke­lig transak­tion på 2.000 eu­ro, så hans kort var ble­vet spær­ret. De hav­de tid­li­ge­re for­søgt at rin­ge til ham - uden held - for at spør­ge, om han plud­se­lig hav­de brugt så man­ge pen­ge.

» Jeg blev ri­me­lig over­ra­sket og cho­ke­ret, for jeg har ik­ke la­vet den transak­tion. Jeg har al­drig be­nyt­tet mig af det trans­sak­tions­si­te, Nets op­ly­ser. Og så er det ba­re man­ge pen­ge. 15.000 kro­ner, « si­ger Uff e Jør­gen­sen Od­de.

Pen­ge­ne er ta­get fra et ma­stercard, som kun bli­ver brugt til at be­ta­le for stør­re ting. Den­ne gang blev kor­tet brugt til at be­ta­le fl y og ho­tel gen­nem to an­er­kend­te book­ings­i­der på in­ter­net­tet den 29. ok­to­ber og til slut­be­ta­lin­gen på ho­tel­let i Berlin søn­dag den 6. de­cem­ber. Kon­tant­hæv­nin­ger og mid­da­ge un­der det tre­da­ges op­hold i den ty­ske ho­ved­stad blev be­talt på et Visa- kort. Og før Berlin- tu­ren er ma­stercar­det ik­ke ble­vet brugt si­den sep­tem­ber. ’ Uhyg­ge­ligt’ » Jeg kan ik­ke for­stå, det er sket. Det er vildt. Som for­bru­ger har man jo blind til­lid til, at det er sik­kert, når man boo­k­er fl ybil­let og ho­tel og bru­ger sit kort på et ho­tel i Vest­ber­lin. Men til­sy­ne­la­den­de kan man bli­ve ko­pi­e­ret el­ler ha­ck­et der og­så, « si­ger Uff e Jør­gen­sen Od­de, som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.