Es­ben Lun­de pa­rat til at er­klæ­re sig in­ha­bil

BT - - NYHEDER -

SNYD Hvis ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen ( V) sta­dig har plagi­at- ankla­ger hæn­gen­de over ho­ve­d­et til ja­nu­ar, kan en mi­ni­ster­kol­le­ga kom­me til at stå for at ud­pe­ge med­lem­mer til Ud­val­ge­ne ved­rø­ren­de Vi­den­ska­be­lig Ure­de­lig­hed. I et svar til Fol­ke­tin­gets Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­ud­valg for­sik­rer mi­ni­ste­ren, at han ik­ke vil la­de an­kla­ger­ne om plagi­at i hans egen ph. d.- afh and­ling over­skyg­ge ud­næv­nel­sen af nye ud­valgs­med­lem­mer.

» Hvis min ph. d.- afh and­ling fort­sat be­hand­les i prak­sis­ud­val­get på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, el­ler hvis der er an­meldt en sag om min ph. d.- afh and­ling til Ud­val­ge­ne ved­rø­ren­de Vi­den­ska­be­lig Ure­de­lig­hed, når med­lem­mer­ne skal ud­pe­ges, vil jeg der­for an­be­fa­le stats­mi­ni­ste­ren at over­fø­re an­sva­ret for ud­peg­nin­gen af med­lem­mer, der skal ud­pe­ges i ja­nu­ar 2016, til en an­den mi­ni­ster, skri­ver mi­ni­ste­ren.

Han ud­dy­ber, at der » ik­ke på no­gen må­de må kun­ne rej­ses tvivl om, hvor­vidt sa­ger ved­rø­ren­de min per­son vil kun­ne in­fl ue­re på ud­peg­nin­ger­ne « .

Fre­dag op­ly­ste Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, at man un­der­sø­ger mi­ni­ste­rens ph. d.- afh and­ling, ef­ter der er ble­vet fun­det fem ek­semp­ler på plagi­at og selv­plagi­at.

Es­ben Lun­de Lar­sen bad selv i novem­ber faku­l­te­tet om at un­der­sø­ge afh and­lin­gen, for­di han vil­le ha­ve sat en stop­per for de » udo­ku­men­te­re­de ryg­ter « .

» Jeg har ik­ke be­vidst for­søgt at hver­ken sny­de el­ler plagi­e­re. Jeg er helt ufor­stå­en­de over for de ryg­ter, der kø­rer, « ud­tal­te mi­ni­ste­ren ved sam­me lej­lig­hed.

Es­ben Lun­de Lar­sen for­sik­rer i sva­ret til ud­val­get, at han end­nu ik­ke har med­vir­ket ved ud­peg­ning af med­lem­mer til Ud­val­ge­ne ved­rø­ren­de Vi­den­ska­be­lig Ure­de­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.