R RE­KOR­DER

BT - - NYHEDER -

let af dan­ske­re, der får afl uret de­res kre­dit­kor­top­lys­nin­ger. Det kan ske bå­de fy­sisk og on­li­ne.

» Det fo­re­går ty­pisk ved, at der er nog­le per­so­ner, der står og hol­der øje med dig, når du be­ta­ler, og når du så kom­mer ud på par­ke­rings­plad­sen, stik­ker de hån­den ned i lom­men el­ler ta­sken og stjæ­ler be­ta­lings­kor­tet, som eft er­føl­gen­de kan mis­bru­ges, « si­ger Ul­rik Mars­chall. Et stort mar­ked Kim Schlyter, der er part­ner i De­loit­te og eks­pert i it- sik­ker­hed, for­kla­rer, at mar­ke­det for køb og salg af f. eks. kre­dit­kor­top­lys­nin­ger, per­son­li­ge ko­der el­ler per­son­num­re har vok­set sig kæm­pe­stort på in­ter­net­tet.

» Per­son­føl­som­me da­ta er i dag en han­delsva­re på li­ge fod med f. eks. råva­rer, og det kan væ­re en me­get lu­kra­tiv for­ret­ning. Ad­gan­gen til in­for­ma­tio­ner­ne er ble­vet me­get let til­gæn­ge­lig for ha­ck­e­re, og der­for spre­der det sig, « si­ger Kim Schlyter.

Som BT tid­li­ge­re har be­skre­vet, har mindst 5.000 dan­ske­re få­et spær­ret de­res kre­dit­kort i lø­bet af 2015 som led i en stor in­ter­na­tio­nal svin­del­sag, hvor it- kri­mi­nel­le har skaff et sig ad­gang til pri­va­te kor­top­lys­nin­ger. Eft er­føl­gen­de er det kom­met frem, at svind­len kan hæn­ge sam­men med et stort da­ta­læk på ho­tel- kæ­den Hilt­on.

» Sik­ker­hed om­kring kre­dit­kort­da­ta og ho­tel­ler hæn­ger ik­ke altid helt godt sam­men, sær­ligt i ud­lan­det. Oft e ta­ger de et bil­le­de el­ler en ko­pi af dit kre­dit­kort el­ler pas, som bli­ver gemt i en da­ta­ba­se, der ik­ke nød­ven­dig­vis er sik­ker, « for­kla­rer Kim Schlyter.

0 00 0 0 000 0 0 0

00000 0 0 000 000 0 0 0 00 0 0 000 0 0 0 0 00 0 0 0 000 0 0 0 00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.