’ Det går fremad’

BT - - NYHEDER -

HEL­BRED ef­ter Ber­tels fød­sel spurg­te fa­de­ren, om de skul­le gø­re alt for at red­de Ber­tel.

» Jeg si­ger jo ja. For­di jeg tror, det at væ­re for­æl­der er så stærk en fø­lel­se, at man sim­pelt­hen ik­ke gi­ver op for si­ne børn, « for­tal­te Hans Haa­hr Lar­sen i do­ku­men­ta­ren.

Ber­tel hav­de det ri­me­ligt de før­ste seks da­ge af sit liv. Men så kom den før­ste in­fek­tion, og det vi­ste sig og­så, at dren­gens tar­me ik­ke fun­ge­re­de or­dent­ligt. Det kræ­ve­de en ope­ra­tion, men Ber­tel var så svæk­ket, at læ­ger­ne over­ve­je­de at la­de væ­re med at ope­re­re.

Den lil­le dreng kom dog i sid­ste en­de på ope­ra­tions­bor­det.

Det var ba­re ik­ke det ene­ste, der var galt. Ber­tels lun­ger fun­ge­re­de så dår­ligt, at han hav­de svært ved at træk­ke vej­ret, og han fik en hjer­ne­blød­ning, som læ­ger­ne fryg­te­de hav­de gi­vet ham en per­ma­nent hjer­neska­de.

Ber­tel mang­le­de og­så fin­ger­spid­ser­ne på den ene hånd, og hans kæ­bemusku­la­tur var hel­ler ik­ke ud­vik­let or­dent­ligt. Der­for skul­le Ber­tel ha­ve mad via en son­de for at over­le­ve.

» Den har han sta­dig. Der kom­mer til at gå lang tid. I mor­gen skal vi ind på Rigs­ho­spi­ta­lets af­de­ling for børn med spi­se­van­ske­lig­he­der. Det kan væ­re, at de kan si­ge no­get der. Det er virkelig svært at spå om, « si­ger Hans Haa­hr Lar­sen.

Til sidst i do­ku­men­ta­ren så man, at Ber­tel skul­le ha­ve en MR- scan­ning, så læ­ger­ne kun­ne fin­de ud af, hvor me­get hjer­ne­blød­nin­gen hav­de ska­det hans hjer­ne.

En me­get nervøs mor­gen hos Hans Haa­hr Lar­sen blev ef­ter­fulgt af bå­de go­de og dår­li­ge nyhe­der.

Scan­nin­gen vi­ste, at Ber­tel hav­de ar­væv i hjer­nen. Det for­kla­re­de de mo­to­ri­ske van­ske­lig­he­der i be­ne­ne. Me­re po­si­tivt var det, at det ik­ke så ud til, at Ber­tels in­tel­li­gens hav­de ta­get ska­de.

Og til alt held ser de go­de tak­ter ud til at fort­sæt­te, for­tæl­ler fa­de­ren. Ber­tel er star­tet i en bør­ne­ha­ve for børn med lam­mel­ser i be­ne­ne. ’ Det skal nok gå’ Tid­li­ge­re var for­æl­dre­nes so­ci­a­le liv me­re el­ler min­dre sat på hold. Ber­tels im­mun­for­svar var så dår­ligt, at det var for ri­si­ka­belt at få ven­ner og fa­mi­lie på be­søg.

For en sim­pel for­kø­lel­se kun­ne væ­re far­lig for ham.

» Nu er han jo to år og så småt be­gyndt i in­sti­tu­tion, så vi er be­gyndt at løs­ne me­re op. Vi be­gyn­der at få fle­re og fle­re ind i vo­res hjem. Jeg er ik­ke li­ge så hyste­risk, som jeg var for et år si­den. Vi føl­ger ham og ind­ret­ter os ef­ter de ram­mer, Ber­tel har brug for, « si­ger Hans Haa­hr Lar­sen og fort­sæt­ter:

» Vi er re­la­tivt op­ti­mi­sti­ske. Han får mas­ser af ud­for­drin­ger, men han er glad og har fuld fart på. Han kom­mer må­ske ik­ke til at bli­ve pro­fes­sor i bi­o­ke­mi, men det skal nok gå, « si­ger fa­de­ren. Nu er han jo to år og så småt be­gyndt i in­sti­tu­tion, så vi er be­gyndt at løs­ne me­re op. Vi be­gyn­der at få fle­re og fle­re ind i vo­res hjem. Jeg er ik­ke li­ge så hyste­risk, som jeg var for et år si­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.