Dan­mark er ver­dens fjer­de­bed­ste land at bo i

BT - - NYHEDER -

Selv om man­ge drøm­mer sig mod var­me­re him­mel­strøg her i vin­ter­hal­vå­ret, er Dan­mark fak­tisk et af de bed­ste lan­de at le­ve i. Det vi­ser FNs Ud­vik­lings­pro­grams ( UNDP) rap­port om men­ne­ske­lig ud­vik­ling i 2015, der sam­men­hol­der ud­vik­lin­gen i 188 lan­de på vig­ti­ge so­ci­a­le og øko­no­mi­ske om­rå­der som ud­dan­nel­se, sund­hed og øko­no­misk for­må­en.

Dan­mark får en flot fjer­de­plads på li­sten, men må dog se sig slå­et af de nor­ske na­bo­er, som for 12. år i træk ta­ger før­ste­plad­sen.

» Nor­ge har over tid for­må­et at øge sin ind­komst, sam­ti­dig med at ind­tæg­ter­ne er re­la­tivt jævnt for­delt. Nor­ge har og­så for­må­et at in­ve­ste­re i ud­dan­nel­se og i sund­hed. Des­u­den har Nor­ge en høj grad af lig­hed mel­lem mænd og kvin­der, « si­ger Jens Wan­del, chef for UNDP.

Nor­ge er tæt fulgt af Au­stra­li­en, Schweiz og Dan­mark, mens bund­s­kra­ber­ne er Ni­ger, Den Cen­tra­lafri­kan­ske Re­pu­blik, Eri­trea og Tchad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.