At py­n­te sig med lån­te fj er

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Lars Løk­ke har vist ik­ke de sto­re ak­tier i den sag. Vel tvær­ti­mod. Vi hu­sker sta­dig bil­le­der­ne og den søvn­d­ruk­ne om­gang med kli­maklok­ken fra ta­ler­sto­len. Og si­den­hen – og­så un­der den net­op af­slut­te­de COP21- kon­fe­ren­ce – har kri­tik­ken ik­ke mindst fra ud­lan­det af det dan­ske kli­ma- vært­s­skab el­ler COP15 i Kø­ben­havn for seks år si­den væ­ret søn­der­lem­men­de. I DEN­NE OM­GANG blev 196 lan­de så eni­ge om, at der skal gø­res no­get me­re. Ik­ke for med­vind på cy­kel­sti­er­ne el­ler bed­re vejr om som­me­ren, men for at hol­de igen med driv­hus­gas­ser­ne, ud­vi­se me­re respekt i for­hold til kli­ma­ets skrø­be­lig­hed for med en vis agt­på­gi­ven­hed at for­sø­ge at hol­de den glo­ba­le op­varm­ning i stram­me­re tøj­ler. Det må væ­re det over­ord­ne­de bud­skab. Så­dan i helt ver­den­s­oms­pæn­den­de og glo­ba­le glo­ser, som vi må­ske kan ha­ve vo­res hyr med at træk­ke ned og gø­re til en prak­tisk del af hver­da­gen. OG SÅ AL­LI­GE­VEL ik­ke, for man kan åben­bart kom­me et pænt styk­ke at CO2- spa­re­vej­en ved at spi­se min­dre kød, be­græn­se rej­se­ak­ti­vi­te­ten med fl y og la­de væ­re med at kø­be for bil­li­ge sko og skjor­ter, så man oft ere bli­ver tvun­get til at for­ny gar­dero­ben el­ler dyr­ke gen­brugs- og byt­teø­ko­no­mi­tan­ken. Så­dan ly­der i hvert fald et par simp­le råd fra den grøn­ne tæn­ket­ank Con­ci­to til TV2. MEN HELT SÅ en­kelt er det nok ik­ke. Kø­det bug­ner i kø­le­di­ske­ne, for­brugs­skru­en uden en­de an­spo­res fra sam­fund­s­ø­ko­no­misk- og re­ge­rings­hold kon­stant, så sent som i we­e­ken­den sø­sat­te tre su­per­mar­ke­der i Kø­ben­havn 24- 7- åb­ning­sti­der, for der skal væ­re tid til at kø­be ind døg­net rundt. Ju­le­tid er for­brugs­tid, og mon ik­ke vi end­nu en gang slår al­le re­kor­der, ind­til vi lan­der i end­nu en fi nanskri­se? Og kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tio­nen mel­lem lav­pris­sel­ska­ber­ne og SAS til­si­ger ik­ke li­ge­frem mådehold på rej­se­ak­ti­vi­tet i ti ki­lo­me­ters høj­de. Pri­ser­ne på fl ybil­let­ter an­spo­rer til det mod­sat­te. SÅ ER DER he­le Vest­as- seg­men­tet. Den grøn­ne ener­gi­øko­no­mi. Og land­bru­get, der vej­rer mor­gen­luft i slip­strøm­men på val­get og mil­jøpo­li­tik af den gam­le sko­le og de­fen­si­ve di­men­sio­ner. Hvad vi ta­ber på den mil­jøfj end­ske kar­ru­sel, vin­der vi åben­bart ind på møl­le­vin­ger. SOM AL­MIN­DE­LIG FOR­BRU­GER og væl­ger gør jeg, hvad jeg kan for at lyt­te til pro et con. No­te­rer mig, at Lom­borg sta­dig, dog den­ne gang ik­ke på fi nans­lo­vens fun­da­ment, rå­ber ’ Kej­se­rens nye klæ­der’. Fi­nans­folk som Lars Sei­er Chri­sten­sen med Li­be­ral Al­li­an­ce på sit po­li­ti­ske støt­te- cv, der skri­ver på Fa­ce­book: » 196 stand up tragi­ko­mi­ke­re! Ver­den er sim­pelt­hen ble­vet sinds­syg. « Signe Wen­ne­berg- fl øj­en, der skri­ver kro­nik­ker og på so­ci­a­le me­di­er om, at re­ge­rin­gen smadrer alt om­kring sig og py­n­ter sig med lån­te COP21- fj er, men at sel­ve aft alen i Pa­ris er hå­bet for frem­ti­den.

PANELET Hvad vi ta­ber på den mil­jøfj end­ske kar­ru­sel, vin­der vi åben­bart ind på møl­le­vin­ger

ALT IMENS MAN i det små hol­der lidt igen med hak­kebøff er­ne, sor­te­rer aff ald hist og pist, og en øko­lo­gisk gu­lerod ta­ger man jo næp­pe ska­de af. Om en bat­te­ri­dre­vet Tesla er godt el­ler skidt for mil­jø­et, stri­des de lær­de fort­sat om. Så­dan en sport­s­vogns­sag er al­li­ge­vel uden for de fl este teg­nebø­gers ræk­ke­vid­de. AK­KU­RAT SOM FOR­UD­SI­GEL­SEN af frem­ti­den til­hø­rer Storm P: » Det er svært at spå - især om frem­ti­den... «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.