SVENSK KON­TROL

BT - - NYHEDER -

GRÆN­SE­KON­TROL Den sven­ske re­ge­ring har med græn­se­kon­trol og snar­lig id- kon­trol af fl ygt­nin­ge og im­mi­gran­ter sat den dan­ske re­ge­rings løft e om fær­re asylan­sø­ge­re un­der et mas­sivt pres. Hidtil har Dan­mark ho­ved­sa­ge­ligt fun­ge­ret som tran­sit­land for fl ygt­nin­ge, der vil­le til Sve­ri­ge.

Men si­den Sve­ri­ge ind­før­te mid­ler­ti­dig græn­se­kon­trol den 12. novem­ber, er det ugent­li­ge an­tal af asylan­sø­ge­re i Sve­ri­ge fal­det med to tred­je­de­le, mens de se­ne­ste dan­ske asyl­tal vi­ser stig­nin­ger.

I mid­ten af novem­ber kom der ugent­ligt 10.500 asylan­sø­ge­re til Sve­ri­ge.

De se­ne­ste tal fra de sven­ske mi­gra­tionsmyn­dig­he­der, Mi­gra­tions­ver­ket, vi­ser, at der i lø­bet af syv da­ge er kom­met 3.318 asylan­sø­ge­re til Sve­ri­ge.

Et dra­ma­tisk fald som bli­ver be­kræft et, da BT fre­dag tog til den før­ste sven­ske sta­tion, Hyl­lie, på den an­den si­de af Øre­sund for at over­væ­re den om­dis­ku­te­re­de græn­se­kon­trol.

Her stod ca. 30 sven­ske po­li­ti­folk klar til at tjek­ke pas og id på al­le i de tog, der kom fra Dan­mark.

» For tre uger si­den op­le­ve­de vi, at an­tal­let af asylan­sø­ge­re gik ned, og især i lø­bet af de sid­ste ti da­ge har vi op­le­vet, at tal­let er fal­det, « si­ger Åse Jans­son, der er grup­pe­chef ved det sven­ske græn­sepo­li­ti.

» Ja, det er min per­son­li­ge vur­de­ring. « Re­tur til Dan­mark På trods af græn­se­kon­trol­len kan asylan­sø­ge­re, der bli­ver stand­s­et af det sven­ske po­li­ti, godt sø­ge asyl i Sve­ri­ge. Det nye er, at græn­se­kon­trol­len for­hin­drer asylan­sø­ge­re i at rej­se vi­de­re til f. eks. Nor­ge el­ler Fin­land. Kort sagt kan an­sø­ger­ne en­ten væl­ge at sø­ge asyl i Sve­ri­ge el­ler ta­ge to­get til­ba­ge til Dan­mark.

Og sidst­nævn­te mu­lig­hed ser Åse Jans­son fl ere og fl ere, der væl­ger.

» An­tal­let, vi sen­der til­ba­ge til Dan­mark, er sti­gen­de. I dag har vi sendt mel­lem 20 og 50 asylan­sø­ge­re til­ba­ge, « si­ger hun til BT.

Bil­le­det, der nu vi­ser sig i Sve­ri­ge, er stik mod­sat den ana­ly­se, re­ge­rin­gen fo­re­tog, da den, trods kri­tik af bl. a. Dansk Fol­ke­par­ti, af­vi­ste at føl­ge det sven­ske til­tag med en dansk græn­se­kon­trol. An­tal­let af asylan­sø­ge­re til hen­holds­vis Sve­ri­ge og Dan­mark i pe­ri­o­den Ju­ni 2015 til de­cem­ber 2015. De­cem­ber ser ud til at bli­ve det helt sto­re ven­de­punkt i Sve­ri­ge, hvor der i lø­bet af de før­ste tret­ten da­ge ’ kun’ er kom­met 7.321. Til sam­men­lig­ning kom der 10.553 i lø­bet af ugen, 9.- 15. novem­ber, hvor Sve­ri­ge ind­før­te græn­se­kon­trol.

» Det kan me­get vel fø­re til, at Sve­ri­ge får fl ere og ik­ke fær­re asylan­sø­ge­re, « lød ana­ly­sen den­gang fra den dan­ske stats­mi­ni­ster, Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V), til Ritzau.

Og me­re pro­ble­ma­tisk for stats­mi­ni­ste­ren, der brug­te valg­kam­pen til at love dan­sker­ne fær­re asylan­sø­ge­re, er ten­den­sen omvendt i Dan­mark – selv om til­strøm­nin­gen til Sve­ri­ge sta­dig er stør­re i no­mi­nel­le tal.

Asyl­tal­let sti­ger. Re­kor­den fra ok­to­ber på 3.646 asylan­søg­nin­ger blev iføl­ge Jyl­lands- Po­sten over­gå­et i novem­ber, hvor 4.500 iføl­ge avi­sen skul­le ha­ve søgt om asyl. De spe­ci­fi kke tal er end­nu ik­ke off ent­lig­gjort.

» Det vi­ser, at re­ge­rin­gen desvær­re sta­dig­væk kom­mer hal­sen­de eft er ud­vik­lin­gen, selv om den ger­ne vil gi­ve det ind­tryk, at den er på for­kant, « ly­der kri­tik­ken fra Mar­tin Hen­rik­sen, der er ud­læn­din­ge­ord­fø­rer i Dansk Fol­ke­par­ti.

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) fast­holdt i går, at en dansk græn­se­kon­trol vil gi­ve fl ere asylan­sø­ge­re. Det ske­te, da han ori­en­te­re­de Fol­ke­tin­gets par­ti­er om si­tu­a­tio­nen i Sve­ri­ge, der fra den 4. ja­nu­ar vil skær­pe græn­se­kon­trol­len ved at på­læg­ge sel­ska­ber bag bus-, tog,- og fær­ge­drift at tjek­ke pas­sa­ge­rers id, in­den de når til Sve­ri­ge.

» Vi er klar til at ryk­ke, hvis det er nød­ven­digt, « sag­de stats­mi­ni­ste­ren bl. a. iføl­ge DR.

TIRS­DAG 15. DE­CEM­BER 2015

Nyhe­den om svensk id- kon­trol kan ha­ve haft en af­skræk­ken­de virk­ning på nog­le asylan­sø­ge­re. Det vur­de­rer po­st­doc Mar­tin Lem­berg- Pe­der­sen fra Cen­tre for Ad­van­ced Mi­gra­tion Stu­di­es på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Han på­pe­ger dog, at det er svært at iso­le­re en­kel­te år­sa­ger til fal­det, idet det og­så kan væ­re sæ­son­be­stemt, da der ty pisk kom­mer fær­re asylan­sø­ge­re om vin­te­r­en, el­ler skyl­des nyhe­den om sven­ske mod­tage­for­hold, hvor folk måt­te over­nat­te uden tag over ho­ve­d­et.

Han til­fø­jer: » Kon­trol­len ser ud til at ha­ve en eff ekt i for­hold til de fl ygt­nin­ge med fa­mi­lie i Nor­ge og Find­land. Som nu må til­ba­ge til Dan­mark. Der­for er det og­så vig­tigt, at der bli­ver talt sam­men de to lan­de imel­lem og etab­le­ret det sam­ar­bej­de, der pt. nu mang­ler, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.