Hold kæft og vær smuk !

BT - - NYHEDER -

in­ter­na­tio­nalt rø­re, og fle­re skøn­heds­dron­nin­ger og re­ge­rin­ger over he­le ver­den bak­ke­de op om hen­des be­slut­ning. Masja Ju­el blev blandt an­det in­ter­viewet i BBC af den be­røm­te tv- vært David Frost, og sto­re ar­tik­ler om hen­des mod og hand­le­kraft duk­ke­de op i man­ge uden­land­ske avi­ser.

Born­hol­mer­kvin­dens be­slut­ning vi­ste sig at væ­re yderst for­nuf­tig, for he­le Miss Wor­ld- ar­ran­ge­men­tet eks­plo­de­re­de kort tid ef­ter og ud­vik­le­de sig til re­li­gi­øst van­vid. Først blev da­to­en flyt­tet på grund af ra­ma­da­nen, men helt galt gik det, da en avis i La­gos i sin le­der skrev, at pro­fe­ten Muham­med sik­kert vil­le ha­ve valgt en af de smuk­ke del­ta­ge­re til sin ko­ne, hvis han sta­dig hav­de le­vet.

Den­ne be­mærk­ning om pro­fe­ten i for­bin­del­se med let­på­klæd­te kvin­der iført ba­de­d­ra­ger blev af man­ge mus­li­mer be­trag­tet som to­talt umoralsk og blas­fe­mi af vær­ste skuf­fe.

I by­en Ka­nu­da blev pro­tester­ne så vold­som­me og op­hid­se­de mel­lem for­skel­li­ge re­li­gi­øse frak­tio­ner, at det før­te til et blo­digt voldsor­gie, hvor over 200 men­ne­sker blev dræbt, li­ge så man­ge kvæ­stet og et utal af hu­se og kir­ker blev brændt ned. En fatwa, der kræ­ve­de hals­hug­ning af den kvin­de­li­ge jour­na­list, der hav­de skre­vet de for­nær­men­de ord, blev se­ne­re an­nul­le­ret af de sau­di- ara­bi­ske myn­dig­he­der.

I hast blev he­le Miss Wor­ld- stæv­net i Ni­ge­ria an­nul­le­ret og i ste­det flyt­tet til Lon­don. Og den ni­ge­ri­an­ske kvin­de slap ef­ter stort in­ter­na­tio­nalt pres for ste­nings­dø­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.