Det ta­ler vi om på Fa­ce­book

BT - - NYHEDER -

STA­TI­STIK mi­e­re, « lød det fra She­ryl Sand­berg, di­rek­tør for Fa­ce­book, da li­ster­ne ram­te ga­den.

Iføl­ge hen­de er Fa­ce­book ste­det, hvor ver­dens­bor­ger­ne gi­ver ud­tryk for de­res be­kym­ring. Over ter­ror, krig el­ler na­tur­ka­ta­stro­fer. Men det er og­så ste­det, hvor der bli­ver skabt håb, delt nyhe­der og sam­let ind til de nød­sted­te.

Des­u­den tal­te vi – åben­bart – væl­dig me­get om den nye Star Wars- film, der dog end­nu ik­ke hav­de haft pre­mi­e­re før Fa­ce­book sat­te punk­tum for un­der­sø­gel­sen.

» Ud fra ma­te­ri­a­let bli­ver Fa­ce­book i hø­je­re grad i dag brugt som et nyheds­me­die. I mod­sæt­ning til tid­li­ge­re hvor Fa­ce­book var et sted, vi del­te vo­res hver­dags­liv og bil­le­der af ka­ger og børn med hin­an­den. Det, der fl­o­re­rer på Fa­ce­book, er det, der fyl­der vo­res liv, « ana­ly­se­rer Astrid Haug, di­gi­tal rå­d­gi­ver.

Hun op­for­drer dog til at ta­ge sta­ti­stik­ken med for­be­hold. Det er Fa­ce­book selv, der er af­sen­der. Og det glo­ba­le so­ci­a­le me­die vil væl­dig ger­ne ses som et nyheds­me­die og det vir­tu­el­le torv, hvor vi har de po­li­ti­ske sam­ta­ler.

» En stor del af det, der fo­re­går på Fa­ce­book, er sta­dig in­den­for LOLka­te­go­ri­en ( Pjat­tet el­ler fjol­let, red.) Her træk­ker Fa­ce­book de sto­re dags­or­de­ner ud. Det er helt fint, men man må ik­ke glem­me, at det er en slags re­k­la­me for Fa­ce­book selv. For man­ge men­ne­sker er det sta­dig ste­det, hvor de ser, hvad ven­ner­ne la­ver li­ge nu, « ly­der det fra Astrid Haug.

Fa­ce­book er, iføl­ge en rap­port fra DR, langt det største so­ci­a­le me­die i Dan­mark med 3,5 mio. må­ned­li­ge bru­ge­re. I 2014 var 59 pct. af al­le dan­ske­re over 12 år på Fa­ce­book – dag­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.