Lukas char­me­rer ra­dio- vær­tin­de

BT - - NYHEDER -

USA nen Fresh 102.7. Her lod den kvin­de­li­ge ra­diovært Ka­ren Car­son sig plud­se­lig du­pe­re af ban­dets char­me­ren­de for­san­ger, da han blev bedt om at for­tæl­le hi­sto­ri­en bag ét af ban­dets største hits til da­to, ’ Drunk in the mor­ning’. En sang, der hand­ler om at ta­ge i by­en med gut­ter­ne og eft er­føl­gen­de rin­ge til en pi­ge sent på aft enen for at spør­ge, om hun vil kom­me over:

» Vi var i stu­di­et en aft en, og vi hav­de in­gen kvin­der… en­li­ge fy­re… al­ko­hol var ind­blan­det, blod be­gynd­te at fa­re til det for­ker­te ho­ved… Så vi blev eni­ge om at for at få kvin­der ind i stu­di­et blev vi nødt til at skri­ve den mest velskrev­ne ’ boo­ty call- sang’ « , si­ger han i in­ter­viewet med den ame­ri­kan­ske ra­dio­sta­tion. Are you still awa­ke... Men li­ge­som de to ra­diovær­ter tror, at det er en dæk­ken­de for­kla­ring på spørgs­må­let, be­slut­ter Lukas sig plud­se­lig for at il­lu­stre­re san­gens virk­ning over for ra­diopro­gram­mets kvin­de­li­ge vært, Ka­ren Car­son:

» Fo­re­stil dig, at jeg rin­ger dig op, « si­ger Lukas For­chham­mer hen­vendt til ra­diovært Ka­ren Car­son, in­den han bry­der ud I sang:

» Girl, I got one question. Are you still awa­ke? Awa­ke and up for me to see you, see you?, « syn­ger Lukas For­chham­mer, mens ra­diovært Ka­ren Car­son li­ge så stil­le la­der sig over­ta­le af hans skønsang:

» Når du syn­ger det på den må­de, kan jeg nok godt skift e me­ning… Okay, jeg kom­mer nu, « si­ger hun med et grin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.