Pop­di­va til Dan­mark

Ma­ri­ah Ca­rey gi­ver kon­cert i Kø­ben­havn til marts

BT - - NAVNE - FOTO: REU­TERS

KON­CERT som num­mer et på hit­lis­ter ver­den over.

Vej­en til at bli­ve den bedst sæl­gen­de kvin­de­li­ge ar­tist gik fra at væ­re kor­san­ger for stjer­nen Bren­da K. Starr, til at mu­sikpro­du­ce­ren Tom­my Mot­to­la op­da­ge­de hen­de i me­re end én for­stand. Det pro­fes­sio­nel­le par­løb blev til kær­lig­hed, men eft er fem års æg­te­skab gik de hver til sit i 1998. Ti år se­ne­re faldt hun pla­dask for den ame­ri­kan­ske rap­per Ni­ck Can­non, der var kendt for sit MTV- show ’ Wild’n Out’, og eft er to måneder sag­de de ja til hin­an­den på Ba­ha­mas. De nå­e­de at få tvil­lin­ger­ne Mon­roe og Mor­oc­can sam­men, in­den de brød sid­ste år.

I dag har den 45- åri­ge pop­di­va mødt kær­lig­he­den igen i den tre år æl­dre au­stral­ske og sten­ri­ge for­ret­nings­mand James Pa­ck­er, og til for­å­ret er hun og­så klar til at ind­ta­ge sce­ner­ne ver­den over på ny.

Star­ten på Eu­ro­pa- tur­ne­en går i Glas­gow, in­den hun fort­sæt­ter gen­nem Eng­land til Luxem­burg, Bel­gi­en, Dan­mark, Nor­ge, Sve­ri­ge, Fin­land, Bal­ti­kum, Po­len, Tys­kland, Ita­li­en, Schweiz, Østrig, Frank­rig, Hol­land og sidst Syd­afri­ka.

Bil­letsal­get be­gyn­der på tors­dag klok­ken 10.00 på Bil­let­Net og Li­ve­na­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.