DANSK MO­DEL SCO­RER SU­PER­STJER­NE

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 30 år si­den 1985:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Der skal ik­ke me­get til for at få dig ud af fat­ning i dag. Du er sær­de­les føl­som, sen­si­tiv, nær­ta­gen­de og sår­bar, så tag det ro­ligt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Uan­set hvor me­get du sy­nes, at di­ne om­gi­vel­ser be­græn­ser dig, så er det vig­tigt for dig at for­stå, at det kun er dig selv, som kan sæt­te græn­ser­ne. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Det er ik­ke no­gen dår­lig idé at be­gyn­de at tæn­ke lidt me­re på dig selv, end du sæd­van­lig­vis gør. Du tri­ves med har­moni men ik­ke for en­hver pris. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Dagens aspek­ter gi­ver dig for­de­le med hen­syn til vækst og ud­land. Der er og­så rø­re om­kring stu­di­er, kur­ser, mø­der og lig­nen­de, hvor du står stærkt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der er no­get el­ler no­gen, som du må si­ge far­vel til i dag. Når det så er sagt, så kan du glæ­de dig over de nye in­spira­tio­ner, du har i tan­ker­ne. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor du vil væ­re sam­men med men­ne­sker, som be­ty der no­get for dig. Du fø­ler dig værds­at og ny­der di­ne om­gi­vel­ser. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Det er en god idé, at du tæn­ker på dig selv først i dag. Alt an­det vil­le væ­re synd og skam. Du får et spæn­den­de til­bud, som du ger­ne vil sove på. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** FI­SKE­NE 19.02 - 19.03 Du er i dit føl­som­me hjør­ne, hvor du og­så er god til at ta­le om dem. Du er som altid lyd­hør over­for an­dres pro­ble­mer, og­så i dag. Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***** Kær­lig­hed:**

12). ( Svær 52). ( Mid­del 10). ( Nem

Den den­gang 22- åri­ge dan­ske Bri­git­te Ni­el­sen bli­ver gift med den 39- åri­ge Hol­lywood- stjer­ne Syl­ve­ster Stal­lo­ne. Æg­te­ska­bet va­rer i 548 da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.