Pin­ligt, Ru­dy

BT - - SPORTEN - ONDT BLOD

Den 42- åri­ge tid­li­ge­re top­bok­ser Mads Lar­sen skul­le ha­ve væ­ret i hal­len, men på grund af syg­dom måt­te han bli­ve hjem­me på so­fa­en og føl­ge kam­pen der­fra. Han læg­ger ik­ke skjul på sin me­ning om kam­pen.

» Det var no­get lort. Jeg sy­nes ik­ke, det var ret spæn­den­de. Det var jo en bry­de­kamp og ik­ke en bok­se­kamp. De var beg­ge to ban­ge for at bli­ve slå­et ud, og så var de des­pe­ra­te og gik ind og holdt fast med det sam­me, « ly­der det fra Mads Lar­sen.

» Jeg sy­nes, Ru­dy var en knold, for­di han ik­ke vil­le bok­se. Jeg sy­nes, det var helt til grin. Pin­ligt af ham. Det var virkelig dår­lig re­k­la­me for sporten. Det var ik­ke ret smart. Så vil jeg hel­le­re ha­ve, at man ta­ger en røv­fuld. Man gi­ver ik­ke op og sæt­ter sig ned, som om man er ble­vet ramt. For det var han jo ik­ke. Han var ik­ke ramt. Han skal hel­le­re få en på ho­ve­d­et og så bli­ve lig­gen­de. « Mel­lem­ru­brik Og­så tid­li­ge­re promotor og bok­ser Hans Hen­rik Palm, der var man­den, som sam­men med Mo­gens Pal­le nær­mest tvang Team Sau­er­land ud i at ar­ran­ge­re kam­pen mel­lem Pa­tri­ck Ni­el­sen og Ru­dy Mar­kus­sen ved at til­by­de Pa­tri­ck Ni­el­sen en af­ta­le, kal­der duellen en skænd­sel og lan­ger sam­ti­dig kraf­tigt ud ef­ter Ru­dy Mar­kus­sens bag­land, pro­mo­to­ren Team Sau­er­land og kampar­ran­gø­re­ren Vi­a­sat.

’ Jeg ga­ran­te­rer for, at pro­mo­te­ren på IN­TET tids­punkt har sik­ret sig at Ru­dy si­den er gå­et hel­hjer­tet ind i for­be­re­del­ser­ne til den­ne kamp. Ru- dy- lej­ren har spa­ret sig ihjel for at få øko­no­misk mest ud af kam­pen, og ar­ran­gø­ren har på in­tet tids­punkt haft in­ter­es­se i at stil­le krav om, at der blev brugt pen­ge på for­be­re­del­ser­ne,’ skri­ver han på Fa­ce­book.

I går ud­dy­be­de han sin kri­tik over for BT:

» Jeg kan se, at han var ef­ter­ladt ale­ne, Ru­dy. Jeg har og­så hørt jung­le­trom­mer­ne un­der­vejs, at der ik­ke er ble­vet brugt pen­ge på spar­rings­part­ne­re, der er ik­ke ble­vet brugt pen­ge på træ­nings- fa­ci­li­te­ter, der er ik­ke ble­vet brugt pen­ge på en or­dent­lig træ­ner. Hi­sto­risk se har Ru­dy ik­ke det største hjer­te in­den for bok­sespor­ten i det her kon­ge­ri­ge, og når man ved det, er man for­plig­ti­get til at vi­de: Pas­ser han sin træ­ning, har han de rig­ti­ge spar­rings­part­ne­re, har han en or­dent­lig træ­ner? De spørgs­mål er der in­gen, der har stil­let.

g dog. For i et te­le­fo­nin­ter­view op til kam­pen spurg­te Team Sau­er­lands pres­se­mand, Edward Rol­ff, Ru­dy Mar­kus­sens træ­ner, Kenneth Svens­son, om for­be­re­del­ser­ne.

» Alt er gå­et godt. Vi har for­be­redt os i seks måneder. Vi har go­de træ­nings­fa­ci­li­te­ter, vi har fy­si­ske træ­ne­re, vi har god spar­ring i øje­blik­ket – og det har vi og­så haft tid­li­ge­re. » Det ene­ste, der vil kun­ne øde­læg­ge for­be­re­del­ser­ne er, hvis han ( Ru­dy Mar­kus­sen, red.) bli­ver syg el­ler ska­det. Men der er in­tet at kla­ge over, og der er in­gen und­skyld­nin­ger i for­hold til for­be­re­del­ser­ne. Og han ser godt ud, « sag­de Kenneth Svens­son.

Så­dan så han dog ik­ke ud, da

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.