Far­vels­in­gør

BT - - SPORTEN -

NYE TI­DER

Grun­den, hvor det nu­væ­ren­de sta­dion lig­ger, skal la­ves om til bo­li­ger, mens en ny are­na skal op­fø­res et an­det sted i by­en. Le­ver ik­ke op til krav Hels­in­gør Kom­mu­ne og DBU har en af­ta­le lø­ben­de til som­me­ren 2016, men på sigt reg­ner by­en med at mi­ste sin sta­tus som ’ hjem­me­ba­ne’ for de rød- hvi­de.

By­ens nye sta­dion le­ver gan­ske en­kelt ik­ke op til de krav og øn­sker, lands­hol­det har.

» Vi an­læg­ger en kunst­græs­ba­ne, og den tror jeg ik­ke, lands­hol­det går med på, « si­ger for­mand for Sund­heds-, Idræts- og Fri­tids­ud­val­get i Hels­in­gør Kom­mu­ne, Jens Ber­tram ( K), til BT.

Han reg­ner der­for med at måt­te vin­ke far­vel til lands­hol­det. Det sker dog ik­ke med hans go­de vil­je. Men Hels­in- gør Kom­mu­ne er nødt til at byg­ge et nyt sta­dion, hvis by­ens klub, FC Hels­in­gør, skal kun­ne be­va­re sin sta­tus som 1. di­vi­sions­klub. El­lers le­ver klub­ben ik­ke op til DBUs li­cens­krav.

» Lands­hol­det bran­der Hels­in­gør Kom­mu­ne, og vi vil­le væ­re ke­de af at mi­ste dem. Men øn­sker vi, at vo­res hold skal kun­ne bli­ve i 1. di­vi­sion, er vi nødt til at byg­ge et nyt sta­dion, « ly­der det fra Jens Ber­tram. Flyt­te­de for syv år si­den Det er alt­så på kuri­øs manér DBUs eg­ne krav, der kan fø­re til, at lands­hol­det må flyt­te. Op gen­nem 90er­ne og 00er­ne var Ved­bæk og Ho­tel Ma­ri­na hol­dets hjem­me­ba­ne, men det æn­dre­de Mor­ten Ol­sen, da han for syv år si­den flyt­te­de sit hold til Hels­in­gør, hvor hol­det har hørt hjem­me si­den.

» Det var Mor­ten Ol­sen, der flyt­te­de op til os, for­di han vil­le ha­ve en me­re grøn ba­ne, « hu­sker Jens Ber­tram. Be­slut­ning i for­å­ret Nu skal det gam­le sta­dion ri­ves ned, men in­den skal der la­ves lo­kal­plan, og for­sla­get om det nye sta­dion skal sen­des i hø­ring. Det går der tid med, og det gam­le sta­dion ri­ves der­for næp­pe ned før i 2017. Spørgs­må­let er, om lands­hol­det bli­ver i Hels­in­gør ind­til da – el­ler flyt­ter al­le­re­de til som­mer?

» DBUs af­ta­le med Hels­in­gør ud­lø­ber til som­mer, og i lø­bet af for­å­ret vil der bli­ve ta­get stil­ling til, om den skal for­læn­ges, « skri­ver DBUs kom­mu­ni­ka­tions­chef, Jakob Høy­er, i en sms- be­sked til BT.

Lands­hol­det har ud over Hels­in­gør og Ved­bæk tid­li­ge­re haft hjem­me i Idræt­tens Hus i Brønd­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.