’ Far kig­ger nok ned’

BT - - SPORTEN -

NY BE­GYN­DEL­SE en kræft­syg­dom i fe­bru­ar 2014.

Helt til sin død var Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen me­get en­ga­ge­ret i søn­nens strid med HB Kø­ge.

» Jeg er sik­ker på, min far ny­der den­ne her sejr. Han kig­ger nok ned, « si­ger Tom­my Møl­ler Ni­el­sen, som har kæm­pet for at fin­de et nyt job. Job i Afri­ka Nu kan han en­de­lig fo­ku­se­re jag­ten, og øn­skes­ce­na­ri­et lig­ger fast. Blik­ket er ret­tet mod Afri­ka, hvor han al­le­re­de er in­vol­ve­ret i et pro­jekt, der til­by­der træ­ning og fod­boldtøj til gha­ne­si­ske ga­debørn. Pro­jek­tet blev for år til­ba­ge sø­sat af bå­de Tom­my og Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen og en kon­takt i Gha­na. Den kon­takt kan bli­ve ind­gan­gen til et afri­kansk fod­bold­job.

» Jeg ar­bej­der sta­dig på nog­le ting, og der er for­hå­bent­lig no­get, der kan bli­ve løst i Afri­ka på et tids­punkt. Nu skul­le jeg li­ge ha­ve det her over­stå­et, « si­ger han ef­ter gårs­da­gens doms­af­si­gel­se.

» Jeg hå­ber på et job uan­set, hvor det er hen­ne. Men jeg sat­ser me­get kraf­tigt på at kom­me til ud­lan­det igen. «

» Ja, sær­ligt Afri­ka har jeg ar­bej­det hårdt på, for der har jeg nog­le go­de kon­tak­ter. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.