Gra­der

BT - - SPORTEN - KOL­BØT­TE

Let­tel­se og glæ­de. Så kort kan stem­nin­gen be­skri­ves på det pres­se­mø­de, som det dan­ske kvin­delands­hold stil­le­de op til i går i Boxen i Her­ning. Den over­be­vi­sen­de sejr i ot­ten­de­dels­fi na­len over Sve­ri­ge og en ud­sigt til kvart­fi na­le­dyst mod Ru­mæ­ni­en har genan­tændt hå­bet i den dan­ske lejr.

Og så tør­re­de samt­li­ge le­de­re i Dansk Hånd­bold For­bund sve­den af pan­den, eft er at VM- fi asko­en – som en exit mod sven­sker­ne vil­le ha­ve væ­ret – blev af­vær­get, er­kend­te sport­s­chef Ul­rik Wil­bek da­gen der­på.

» Jeg er me­get let­tet. Det må jeg si­ge. Først og frem­mest hand­ler det om, at ar­ran­ge­men­tet ( VM, red.) var ble­vet uhyg­ge­ligt fe­sent, hvis vi hav­de spil­let en uge he­rin­de ( i Boxen, red.) uden Dan­mark. Så det er det, jeg er al­ler­mest let­tet over. Men jeg er selv­føl­ge­lig og­så rig­tig glad for, at vi sta­dig har chan­cen for at kom­me til OL, « si­ger Ul­rik Wil­bek og fort­sæt­ter:

» Min hold­ning er, at vi altid med kvin­delands­hol­det væ­re blandt de ot­te bed­ste, og at vi så går eft er at væ­re blandt de fi re bed­ste og spil­le med om me­dal­jer. Der­for vil­le det virkelig ha­ve væ­ret et til­ba­ge­slag, hvis vi var ble­vet mel­lem num­mer ni og 16 til det­te VM – til­med på hjem­me­ba­ne. «

Land­stræ­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen var li­ge­le­des glad for, at lands­hol­det hav­de kla­ret det mas­si­ve pres, der præ­ge­de op­tak­ten til kam­pen mod Sve­ri­ge.

» Vi er al­le sam­men let­te­de. Jeg tror og­så, at man ty­de­ligt kun­ne se det på top­pen af DHFs le­del­se eft er kam­pen, at der var glæ­de at spo­re. Og det er selv­føl­ge­lig rart med den op­bak­ning … « lød det fra Klavs Bruun Jør­gen­sen med et smil. Tak til til­sku­er­ne Og­så hos spil­ler­ne var smi­le­ne og over­skud­det helt an­der­le­des let at få øje på i for­hold til den an­spænd- Til­sku­er­ne bæ­rer os frem. De er ble­vet ved og har nær­mest skru­et op for hver gang, vi har væ­ret dår­li­ge – for at hjæl­pe os end­nu me­re. Og det er jo helt fan­ta­stisk. Og godt at de ik­ke ba­re si­ger: ’ Ved du hvad, de pi­ger dér, de kan ren­de og hop­pe. De er ba­re dår­li­ge’ te stem­ning, der do­mi­ne­re­de pres­se­mø­det før ot­ten­de­dels­fi na­len. Må­l­mand San­dra Toft lag­de hel­ler ik­ke skjul på, at selv­til­li­den har få­et et til­trængt løft eft er den over­be­vi­sen­de sejr på 26- 19.

» Pres­set var enormt stort, og det er der­for, det er me­ga­fedt, at vi så gik ud og be­vi­ste, at vi fak­tisk er go­de. Stem­nin­gen er vendt 180 gra­der. Fra at vi al­le gik og hang med ho­ve­d­et eft er grup­pe­spil­let og var lidt ne­de i en kulkæl­der, er al­le helt op­pe at kø­re li­ge nu. Men vel at mær­ke sta­dig med fo­kus på, at vi ta­ger en kamp ad gan­gen. Ru­mæ­ni­en slog trods alt de re­ge­ren­de ver­dens­me­stre ( Bra­si­li­en, red.) ud, « sag­de San­dra Toft og un­der­stre­ge­de, at spil­ler­ne ik­ke får pro­ble­mer med at hol­de fo­kus el­ler nu tror, at træ­er­ne vok­ser ind i hånd­bold­him­len.

» Vi har set, at når vi først spil­ler dår­ligt, er vi jo rig­tig dår­li­ge, så det er jo egent­lig nemt at be­va­re be­ne­ne på jor­den, for der er ik­ke så langt fra suc­ces til fi asko. Sprin­get er ik­ke så stort, og ta­ber vi på onsdag ( i mor­gen, red.), er alt det sjove væk. «

Nu ser den dan­ske ke­e­per frem til op­gø­ret mod Ru­mæ­ni­en og hå­ber på, at pu­bli­kum i Boxen kan fi nde sam­me tak­ter frem som mod Sve­ri­ge, da lands­hol­det fi k for­nem op­bak­ning.

» Til­sku­er­ne bæ­rer os frem. De er ble­vet ved og har nær­mest skru­et op for hver gang, vi har væ­ret dår­li­ge – for at hjæl­pe os end­nu me­re. Og det er jo helt fan­ta­stisk. Og godt at de ik­ke ba­re si­ger: ’ Ved du hvad, de pi­ger dér, de kan ren­de og hop­pe. De er ba­re dår­li­ge’. Så skru­er de ba­re end­nu me­re op for ly­den for hver gang. Og det skal de og­så bli­ve ved med, « sag­de San­dra Toft .

Klavs Bruun Jør­gen­sen og as­si­stent­træ­ner Sø­ren Her­skind hav­de i går eft er­mid­dag end­nu ik­ke få­et nær­stu­de­ret ru­mæ­ner­ne på vi­deo, så land­stræ­ne­ren hav­de ik­ke de sto­re kom­men­ta­rer om mod­stan­de­ren i kvart­fi na­len – ud over at der selv­føl­ge­lig kom­mer til at væ­re stort dansk fo­kus på ven­stre­ba­ck­en, su­per­stjer­nen Cri­sti­na Ne­agu.

» Ne­agu er selv­føl­ge­lig langt hen ad vej­en om­drej­nings­punk­tet, og hun er dyg­tig, for­di hun kan alt. Hun kan la­ve fi nter, hop­skud, stå­en­de skud, spil­le de an­dre fri og dæk­ke op. Der bli­ver jo helt klart fo­kus på, at hun skal kø­res træt i lø­bet af kam­pen, « kon­sta­te­re­de Klavs Bruun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.