In­gen mo­ney til Ran­ders

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SAM­MEN­BRUD

Der kom­mer in­gen en­gel­ske pen­ge til Ran­ders FC i den­ne om­gang. For­hand­lin­ger­ne mel­lem Su­per­liga- klub­ben og det ame­ri­kan­ske konsor­ti­um med Tom Ver­non i spid­sen er brudt sam­men. Be­sty­rel­ses­for­man­den for Ran­ders FC Hol­ding A/ S, Svend Lynge Jør­gen­sen, ud­ta­ler i en pres­se­med­del­el­se:

» Vi for­try­der ik­ke, at vi grun­digt har un­der­søgt den­ne mu­lig­hed og talt åbent om den. Vi var ind­til for gan­ske ny­lig over­be­vi­ste om, at han­de­len vil­le bli­ve eff ek­tu­e­ret, men måt­te i fæl­les­skab kon­sta­te­re, at en­der­ne af for­skel­li­ge grun­de ik­ke kun­ne nå sam­men. « For­tro­lig­heds­aft ale » Hver­ken Ran­ders FC Hol­ding el­ler Tom Ver­non kan ud­ta­le sig om år­sa­gen til, at for­hand­lin­ger­ne er stran­det, ud­over at der var vis­se ting, vi vur­de­re­de for­skel­ligt. Da der, som det er nor­malt ved virk­som­heds­hand- ler, er ind­gå­et en for­tro­lig­heds­af­ta­le, kan vi ik­ke ud­dy­be det­te em­ne yder­li­ge­re. «

Tom Ver­non ejer et fod­bol­da­ka­de­mi i Gha­na og er tid­li­ge­re ta­lentspej­der for Man­che­ster Uni­ted.

» Ran­ders FCs frem­tids­mu­lig­he­der er ik­ke an­der­le­des, end de var, før vi be­gynd­te for­hand­lin­ger­ne med de po­ten­ti­el­le in­ve­sto­rer. Vi har sta­dig en af de sun­de­ste øko­no­mi­er i Alka Su­per­liga­en med en egen­ka­pi­tal i kon­cer­nen på over 50 mio. kr. og med ud­sigt til over­skud i det igang­væ­ren­de regn­skabsår. Vi lig­ger på en øje­blik­ke­lig sjet­te­plads og er vi­de­re i po­kal­tur­ne­rin­gen. Det sva­rer til vo­res for­vent­nin­ger, « si­ger Svend Lynge Jør­gen­sen og fort­sæt­ter:

» Vi vil nu fort­sæt­te for­hand­lin­ger­ne med de spil­le­re, der har ud­løb me­dio 2016 og sam­men med den dag­li­ge le­del­se vur­de­re, om hol­det skal for­stær­kes yder­li­ge­re. Vi tak­ker ak­tio­næ­rer­ne, sponso­rer­ne, mo­der­klub­ber­ne, borg­meste­ren og de me­d­ar­bej­de­re, der har bak­ket op om vo­res be­stræ­bel­ser og hå­ber på fort­sat op­bak­ning fra al­le i og om­kring Ran­ders FC. « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.