Brø­let Flygt­nin­ge­vil­la til 12,5 mil­li­o­ner

BT - - NYHEDER -

FLYGT­NIN­GE kom­mu­nen er for­plig­tet til at ta­ge imod. Det forta­el­ler Anja V. Jo­han­sen, le­der af in­te­gra­tions­ind­sat­sen i Hørs­holm Kom­mu­ne:

»For os er det en ka­em­pe udfordring at skul­le fin­de bo­li­ger til al­le, og der­for tog vi og­så imod til­bud­det om at ind­gå en le­je­af­ta­le om­kring ejen­dom­men,« si­ger hun.

Den sto­re, gu­le vil­la blev op­ført til­ba­ge i 1900, hvor den i år­ti­er blev brugt som re­kre­a­tions­hjem for Dansk Sy­geple­je­råd. Se­ne­re blev den købt af en an­dels­for­e­ning, hvor den fun­ge­re­de som et bo­fa­el­les­skab, ind­til den end­nu en gang blev sat til salg i 2012. Ud­bud­spri­sen lød den­gang på in­tet min­dre end 20 mil­li­o­ner kro­ner. Der skul­le dog et ge­val­digt pris­nedslag til, før den nu­va­e­ren­de kø­ber slog til og køb­te ejen­dom­men for 12,5 mil­li­o­ner kr. i ju­ni i år. Her­skabs­for­hold og fin strand Flygt­nin­ge­ne, der skal flyt­te ind i den mon­da­e­ne vil­la, får for­u­den god plads (693 m2 hus samt en til­hø­ren­de grund på knap 6.000 m2) og­så kort vej til van­det. I en tid­li­ge­re salgs­op­stil­ling kan man så­le­des la­e­se, at hu­set lig­ger i gå­af­stand til Øre­sund og har ga­ra­ge med plads til to bi­ler samt ting­lyst stran­dret. For­hol­de­ne er der­med gan­ske an­der­le­des, end hvad Hørs­holm Kom­mu­ne hidtil har til­budt flygt­nin­ge. Iføl­ge lo­ka­la­vi­sen Uge­bla­det er de ble­vet ind­kvar­te­ret på f.eks. ho­tel­ler og van­dre­hjem samt et ned­lagt ple­je­hjem. Kom­mu­nen har tid­li­ge­re skul­let ta­ge imod 67 flygt­nin­ge i 2016, men må nu i ste­det for­hol­de sig til, at tal­let er ste­get til 102 pga. det sti­gen­de an­tal flygt­nin­ge på land­s­plan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.