Så la­en­ge skal du

Børn, der er født i år, kan først be­gyn­de at ny­de de­res oti­um, ef­ter de er fyldt 77 år

BT - - NYHEDER -

HAMSTERHJUL frem til, hvor gam­le vi kan for­ven­te at bli­ve frem til år 2100.

Det tal, som po­li­ti­ker­ne her bru­ger, er den så­kald­te ’re­st­le­ve­tid for 60-åri­ge.’

Tal­let vi­ser, hvor gam­mel man kan for­ven­te at bli­ve, hvis man når at op­le­ve sin 60-års fødselsdag. Ukendt kur­ve Iføl­ge Dream kan dem, der i år 2100 in­vi­te­rer til 60 års fød­sesl­dag, se frem til at le­ve yder­li­ge­re 32 år.

Der­for må de frem­ti­di­ge pen­sio­ni­ster først slå va­ek­k­eu­ret fra, når de fyl­der 77 år.

Den kur­ve, som du kan se her på si­den, er der ik­ke man­ge, der ken­der, for­kla­rer Nor­deas for­bru­ge­rø­ko­nom.

»Det er vig­tigt, at hver en­kelt un­der­sø­ger, hvor­når man skal gå på pen­sion, og om det er re­a­li­stisk. Hvis man ik­ke vil bli­ve ved, til man er 73 el­ler me­re, så skal man må­ske spa­re op el­ler aen­dre sin stra­te­gi,« si­ger Ann Le­h­mann Eri­ch­sen. For frem­ti­den bli­ver pen­sions­al­de­ren sat op, så den føl­ger den for­ven­te­de ud­vik­ling i dan­sker­nes al­der. Vi bli­ver ae­l­dre og ae­l­dre - og der­med skal vi ar­bej­de la­en­ge­re, før vi kan ny­de oti­um­met. Fra 2030 kan man først gå på pen­sion, fra man fyl­der 68 år. Må­let er at sa­et­te pen­sions­al­de­ren, så dan­sker­ne gen­nem­snit­ligt er 14,5 år på fol­ke­pen­sion. KIL­DE: Dream og Danmarks Sta­ti­stiks sa­m­ord­ne­de Be­folk­nings­frem­skriv­ning 2015 (Re­st­le­ve­tid for 60-åri­ge), Til­ba­ge­tra­ek­nings­re­for­men samt Vel­fa­erds­re­for­men. BT har, fra 2030, hvor pen­sions­al­de­ren er 68 år, la­det pen­sions­al­de­ren sti­ge mak­si­malt et år hvert fem­te år i takt med re­st­le­ve­ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.