Pen­sio­nis PINEBAE

BT - - NYHEDER -

BO­LI­G­Y­DEL­SEN ser ud. Og hvor Dansk Fol­ke­par­ti hav­de en trumf med i ae­r­met.

Det var et ae­g­te po­li­tisk dra­ma, der kul­mi­ne­re­de i af­tes.

Ef­ter ugers hård kri­tik fra AE­l­dre Sa­gen og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er­kend­te par­ti­er­ne i blå blok tirs­dag ef­ter­mid­dag, at de var nødt til at ta­ge be­spa­rel­ser­ne på bo­li­g­y­del­sen til pen­sio­ni­ster ud af fi­nans­lo­vs­af­ta­len. Isa­er Dansk Fol­ke­par­ti har få­et kri­tik for den plan­lag­te be­spa­rel­se, der iføl­ge kri­ti­ke­re vil­le ram­me op til 184.000 pen­sio­ni­ster. I sid­ste øje­blik Den nye ’af­ta­le’ blev for­hand­let på plads i sid­ste øje­blik – en ti­me før sam­rå­det med fi­nans­mi­ni­ste­ren, én dag før en stor fo­re­spørgsels­de­bat og to da­ge før fi­nans­lo­ven skal tred­je­be­hand­les og stem­mes på plads. Som tak for at hja­el­pe Dansk Fol­ke­par­ti ud af ’kni­ben’ skul­le Li­be­ral Al­li­an­ce og Kon­ser­va­ti­ve og­så ha­ve ek­stra ju­le­ga­ver: Pri­sen er, at stør­rel­sen på ud­lig­nings­skat­ten på pen­sio­ner skal over­ve­jes, og af­falds­ge­by­ret for virk­som­he­der mu­lig­vis skal gø­res til en til­valgs­ord­ning. Øko­no­misk ro­de­bu­tik Men det hjalp ik­ke på hu­mø­ret hos op­po­si­tio­nen.

»Det er be­kym­ren­de, at det­te sker så sent og så ka­o­tisk, og at det er så uklart, hvor­dan man vil fi­nan­si­e­re ud­gif­ter­ne for na­e­ste år. Er der over­ho­ve­det styr på den øko­no­mi­ske bu­tik, og hvor stort et hul er der bom­bet i øko­no­mi­en. Er det no­get nyt, der er ind­ført, at man bru­ger pen­ge­ne først og fin­der dem bag­ef­ter,« lød det fra Bjar­ne Cory­don.

»Vi skal nok fin­de pen­ge­ne ef­ter nytår,« lo­ve­de Claus Hjort Frederiksen og fastslog, at der li­ge nu mang­ler 90 mio. kr. for bo­li­g­y­del­sen i 2016 og 80 mio. kr. i fonds­be­skat­ning. Be­lø­bet vil dog lø­be op i 1,9 mia. kr. over nog­le år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.