Ster på NKEN

BT - - NYHEDER -

Hel­ler ik­ke En­heds­li­sten men­te, at pen­sio­ni­ster­nes øko­no­mi­ske kva­ler nu var fjer­net:

»For­sla­get er ik­ke truk­ket til­ba­ge, men ba­re ud­skudt. Så kan vi få be­kra­ef­tet, at pen­ge­ne til for­å­ret skal fin­des i fol­ke­pen­sio­ni­sters lom­mer,« spurg­te En­heds­li­stens Pel­le Drag­sted. ’Vi skal nok fin­de pen­ge­ne’ Men så smed DF et trum­f­kort. Hver­ken DFs for­mand Kri­sti­an Thulesen Dahl el­ler fi­nansord­fø­rer Re­ne Chri­sten­sen var mødt op. I ste­det kom Bent Bøg­sted og Mar­le­ne Hap­søe, som slet ik­ke er med­lem­mer af Fi­nans­ud­val­get, men som var in­vi­te­ret som med­lem­mer af Beska­ef­ti­gel­ses­ud­val­get.

»Jeg vil be­de fi­nans­mi­ni­ste­ren be­kra­ef­te, at vi har af­talt at sø­ge at fin­de pen­ge­ne,« sag­de Bent Bøg­sted.

Og det fik So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne til at slå op­gi­ven­de ud med ar­me­ne. For så har man jo blot af­talt, at man Bjar­ne Cory­don og an­dre kan sove trygt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.