MI­STER BO­LI­G­Y­DEL­SE

BT - - NYHEDER -

vil prø­ve at fin­de pen­ge­ne på bo­li­g­y­del­ses­om­rå­det, og hvis man ik­ke kan det, ja, så må man fin­de dem et an­det sted. I øv­rigt sam­ti­dig med at der skal for­hand­les skat­te­let­tel­ser.

»Vi har to for­skel­li­ge op­fat­tel­ser af af­ta­len. Vi ved ik­ke, hvor de vil fin­de pen­ge­ne. Og vi ved ik­ke, om det kun ga­el­der for 2016 el­ler og­så for 17, 18, 19 og 20,« kon­klu­de­re­de Fi­nans­ud­val­gets na­est­for­mand, tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­ster Ben­ny En­gel­bre­cht (S).

»Bjar­ne Cory­don og an­dre kan sove trygt. Der har va­e­ret man­ge kla­ger, og det er ret­ti­dig om­hu, at vi fin­der ud af det se­ne­re. Vi skal nok fin­de pen­ge­ne. Det er kun et lil­le hjør­ne af en fi­nans­lov på 700 mia. kro­ner,« sag­de Claus Hjort Frederiksen.

DF op­ly­ser, at Kri­sti­an Thulesen Dahl var for­hin­dret i at mø­de op, for­di han delt­og i op­ta­gel­ser­ne af TV2s årsshow i Ope­ra­en, og Re­ne Chri­sten­sen kun­ne ik­ke kom­me, for­di han var til for­hand­lin­ger i Fø­de­va­re­mi­ni­ste­ri­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.