Nej, det vil ram­me kortud­dan­ne­de hårdt

BT - - DEBAT -

ha­e­vet til 68, 69 og i 2090 må­ske helt til 77 år, så vil det få sto­re kon­se­kven­ser for de kortud­dan­ne­de. Pen­sions­al­de­ren bur­de va­e­re flek­si­bel li­ge­som i Tys­kland. Vi bur­de

la­ve en fi­re år la­ve­re pen­sions­al­der for Vi bur­de

dem, der har de kor­te­ste ud­dan­nel­ser, la­ve en star­ter tid­ligst på ar­bejds­mar­ke­det og om en flek­si­bel pen­sions­al­der er har det mest be­la­sten­de ar­bej­de – for

fi­re år la­ve­re ik­ke for­nuf­tigt. Dan­ske­re – og­så de har ud­sigt til det kor­te­ste liv. Det kortud­dann­de – bli­ver ae­l­dre og ae­l­dre, pen­sions­al­der ga­el­der bl.a. sosu’er, ufag­la­er­te spe­ci­a­l­ar­bej­de­re og vo­res le­ve­al­der sti­ger fak­tisk og slag­te­ri­ar­bej­de­re – al­le

for dem, der har hur­ti­ge­re, end det var for­ud­sat i dem, som tid­li­ge­re var stor­for­bru­ge­re

kor­te ud­dan­nel­ser vel­fa­erds­af­ta­len i 2006, og sam­ti­dig af ef­ter­løns­ord­nin­gen. bli­ver vi sun­de­re og ra­ske­re i en

og har det mest hø­je­re al­der, end man tid­li­ge­re har set, og så bør man alt­så og­så til at vir­ke så­dan,

be­la­sten­de ar­bej­de ar­bej­de i en hø­je­re al­der. Man som vi hav­de for­ud­set, den­gang den kun­ne end­da ar­gu­men­te­re for, at pen­sions­al­de­ren blev ind­ført, da ef­ter­løns­ord­nin­gen blev for­rin­get. skul­le sa­et­tes hø­je­re op, end det er pla­nen. Det sy­nes Der er ik­ke no­gen, der får den be­vil­get. I 2014 var det jeg, at Fol­ke­tin­get skul­le over­ve­je at se på. cir­ka 120 – selv om Fol­ke­tin­get hav­de be­reg­net, at der vil­le va­e­re 7.500 på ord­nin­gen i 2020. Der er ge­ne­relt ble­vet stram­met vold­somt op på før­tids­pen­sion, så folk skal va­e­re me­get sy­ge for at bli­ve god­kendt – det er ik­ke nok at ha­ve et skran­ten­de hel­bred og ha­ve ud­sigt til me­get fa­er­re go­de le­ve­år.

før­tids­pen­sion, som ta­ger hånd om dem, som ik­ke kan ar­bej­de – og der er flek­si­bi­li­tet i ef­ter­løn og fol­ke­pen­sion. Det vil tva­er­ti­mod va­e­re rig­tig for­nuf­tigt, at fle­re bli­ver på ar­bejds­mar­ke­det ef­ter pen­sions­al­de­ren og yder et bi­drag, bå­de til gla­e­de for dem selv, virk­som­he­der­ne og sam­fun­det. Det er til gla­e­de for virk­som­he­der­ne, der kan bli­ve ved med at ha­ve gavn af dyg­ti­ge og er­far­ne me­d­ar­bej­de­re, og det er til gla­e­de for sam­fun­det, at der er fle­re, der bli­ver på ar­bejds­mar­ke­det la­en­ge­re.

DER FIN­DES AL­LE­RE­DE

DEN­NIS KRI­STEN­SEN

NÅR PEN­SIONS­AL­DE­REN BLI­VER SENIORFØRTIDSPENSIONSORDNINGEN KOM DESVA­ER­RE

pen­sions­al­de­ren til 68 år for ufag­la­er­te og kortud­dan­ne­de, som gen­nem­snit­ligt vil ha­ve ud­sigt til at få funk­tions­nedsa­et­tel­ser, fra de er 70 år, vil de ha­ve to go­de pen­sions­år, mens aka­de­mi­ker­ne – som har haft en høj løn – vil ha­ve seks go­de år.

NÅR MAN HA­E­VER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.