Når po­li­ti­ke­re dan­ser fjol­let

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

TV2 har be­gå­et en trai­ler (re­k­la­me for eget pro­gram), som skal gi­ve en fors­mag på, hvad der ven­ter se­er­ne i en af sta­tio­nens årskavalkader. Den blev lyn­hur­tigt be­dømt som us­ma­ge­lig, bl.a. for­di den blan­der pop med men­ne­ske­li­ge tra­ge­di­er og dan­sen­de po­li­ti­ke­re. Fil­men blev truk­ket til­ba­ge. Bl.a. ef­ter de to med­vir­ken­de po­li­ti­ke­re hav­de ta­get af­stand fra den.

PANELET Nog­le gan­ge vil man ba­re ger­ne gi­ve no­gen en ged – og så el­lers va­e­re lidt i fred med en skål pe­ber­nød­der

ÅRSKAVALKADERNE ER OVER os. De fle­ste me­di­er har de­res egen ud­ga­ve af den lidt spøj­se sport at spør­ge sig selv, om man nu hu­sker det se­ne­ste år. På tv har pro­gram­mer­ne flot­te se­er­tal. Og de fle­ste men­ne­sker kom­mer da uva­e­ger­ligt og­så til at bru­ge nytå­ret på en smu­le re­flek­sion over, hvor man har va­e­ret, og hvor man er på vej hen. Må­ske end­da ledsa­get af fjol­let dans.

Ved at tra­ek­ke trai­le­ren til­ba­ge, har TV2 ufri­vil­ligt be­gå­et et viralt hit. Re­k­la­men bli­ver set me­re nu, end den no­gen­sin­de kun­ne ha­ve hå­bet på, hvis ik­ke den var ble­vet truk­ket til­ba­ge. Det sam­me ga­el­der så de to po­li­ti­ke­re, der op­tra­e­der i trai­le­ren, den Ra­di­ka­le for­mand Mor­ten Øster­gaard og En­heds­li­stens po­li­ti­ske ord­fø­rer Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen. Lad det va­e­re sagt med det sam­me: Beg­ge po­li­ti­ke­res op­tra­e­den er iso­le­ret set bå­de char­me­ren­de og hyg­ge­ligt. Og der er in­tet som helst for­kert i, at po­li­ti­ke­re og­så nog­le gan­ge op­tra­e­der i me­re af­slap­pe­de sam­men­ha­en­ge. Men i det­te som i så me­get an­det ga­el­der, at sam­men­ha­en­gen er af­gø­ren­de!

Det er selv­føl­ge­lig ik­ke pas­sen­de at (art mo­der­ne dans) sig lystigt igen­nem de ube­skri­ve­li­ge men­ne­ske­li­ge li­del­ser, 2015 har budt ver­den. Men sand­he­den er og­så, at man hvert år i men­ne­skets hi­sto­rie har kun­net klip­pe bil­le­der af af­dø­de hel­te, flygt­nin­ge­strøm­me og kri­ge­re sam­men til en fø­lel­ses­ma­es­sig selv­pi­ner, hvis el­lers tek­no­lo­gi­en hav­de va­e­ret til det. Og det er jo ka­val­ka­der­nes na­tur, at de mixer en hyg­ge­s­jus af død, øde­la­eg­gel­se og al­vor med glim­mer, mu­sik og grin, ser­ve­ret i et glas af ele­gant ube­kym­ret let­hed. Det er der­for, de gli­der ned. In­gen kan ba­e­re at ma­er­ke ver­dens­smer­ten hvert se­kund. Nog­le gan­ge vil man ba­re ger­ne gi­ve no­gen en ged – og så el­lers va­e­re lidt i fred med en skål pe­ber­nød­der. Men den form for fol­ke­lig­hed har altid pro­vo­ke­ret eli­ten.

Fra et PR-per­spek­tiv er det en at­trak­tiv plat­form for en po­li­ti­ker at del­ta­ge i de po­pu­la­e­re ka­val­ka­der, hvor man får lov at vi­se sig fra sin lidt hyg­ge­li­ge el­ler hip­pe si­de. Nog­le vil me­ne, at det ska­ber po­li­ti­ker­le­de, når fol­ke­valg­te til­si­desa­et­ter gam­mel­dags va­er­dig­heds­prin­cip­per til for­del for fol­ke­lig­hed. An­dre vil min­de om, at va­el­ger­ne ger­ne vil dan­ne sig et bil­le­de af, hvem po­li­ti­ker­ne er som men­ne­sker.

Mor­ten Øster­gaard og Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sens va­el­ge­re vil iro­nisk nok va­e­re blandt dem, der fin­der trai­le­ren us­ma­ge­lig. Men det ryk­ker ik­ke af­gø­ren­de ved, hvad de­res respek­ti­ve va­el­ge­re me­ner om dem. Man kan hel­ler ik­ke se­ri­øst sa­et­te spørgs­måls­tegn ved de to po­li­ti­ke­res in­dig­na­tion over net­op flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen. Og de lag­de trods alt af­stand til det sam­le­de ind­tryk.

Mor­ten Øster­gaard og Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen skul­le selv­føl­ge­lig ik­ke ha­ve ri­si­ke­ret at ska­be ind­tryk af, at fjol­le­dan­sen over­trum­fe­de de al­vor­li­ge po­li­ti­ske dags­or­de­ner. En­hver kun­ne ha­ve for­ud­set sam­men­blan­din­gen af pop og flygt­nin­ge – og­så uden hja­elp fra spin­dok­to­rer el­ler smags­dom­mer­ne på so­ci­a­le me­di­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.