Nu mi­ster Bon­nie alt

BT - - NYHEDER -

TVANGSFJERNELSE ’Bon­nie og de tu­sin­de ma­end’ på DR1, hvor hun for­tal­te om det hår­de liv som ha­er­det se­xsa­el­ger. I går be­slut­te­de An­ke­sty­rel­sen nem­lig, at hen­des søn, niåri­ge Noa No­best skal tvangs­fjer­nes. I fle­re uger har det va­e­ret uvist, om hun fik lov til at be­hol­de ham.

Hen­des liv har der­for va­e­ret et hel­ve­de på det se­ne­ste. Tirs­dag kom så den tri­ste med­del­el­se om at Noa skal tvangs­fjer­nes øje­blik­ke­ligt.

»Jeg kan ik­ke kla­re li­vet me­re. Han var den ene­ste, jeg hav­de til­ba­ge hos mig. Jeg har end­nu ik­ke talt med Noa, for­di han er på et op­holds­sted,« for­tal­te Bon­nie Cleo An­der­sen til i går til BT.

Den 13. sep­tem­ber kom dan­ske tv-se­e­re på for­navn med Bon­nie Cleo An­der­sen i ’Bon­nie og de tu­sin­de ma­end’, hvor man fra før­ste par­ket kun­ne se hen­des kamp for at op­ret­hol­de li­vet som prosti­tu­e­ret, mens hun ka­em­pe­de in­da­edt med en barsk anorek­si. For syg til at va­e­re mor Iføl­ge Bon­nie Cleo An­der­sen er An­ke­sty­rel­sens be­grun­del­se den, at hun er så syg, at hun ik­ke kan ta­ge va­re på sin niåri­ge søn. I do­ku­men­ta­ren på DR1 fulg­te man Bon­nie Cleo An­der­sen un­der sin ind­la­eg­gel­se for anorek­si. Det er den­ne syg­dom, som nu gør hen­de ueg­net til Jeg kan ik­ke kla­re li­vet me­re at va­e­re mor for hen­des yng­ste søn. For­u­den søn­nen Noa No­best har Bon­nie Cleo An­der­sen og­så søn­nen Oli­ver på 18 år, som bor ude, og dat­te­ren Mi­chel­la på 20 år, som bor hos hen­des mor.

»Jeg har tre børn og va­e­ret en god mor i 20 år. Min ad­vo­kat og jeg har al­drig hørt om no­get lig­nen­de før,« for­tal­te Bon­nie Cleo An­der­sen tid­li­ge­re til BT.

Bon­nie Cleo An­der­sens ad­vo­kat Kim Ve­dels­by forta­el­ler, at de nu har valgt at an­ke af­gø­rel­sen.

Tvangs­fjer­nel­sen er ik­ke det ene­ste, som har få­et Bon­nie Cleo An­der­sens liv i knae de se­ne­ste måneder.

Nat­ten til lør­dag den 12. sep­tem­ber, ba­re få timer in­den do­ku­men­ta­ren gik over lan­dets tv-ska­er­me, blev hen­des ka­e­re­ste Jan Lind­skov og hen­des bed­ste ven Sø­ren Ertmann skudt i et brutalt dob­belt­mord. De­res lig blev se­ne­re fun­det i en ud­bra­endt bil ved et kø­re­tek­nisk an­la­eg i ud­kan­ten af Sorø. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger skul­le der va­e­re ga­eld ind­blan­det i dob­belt­mor­det, hvor to ma­end på 19 og 22 år er an­holdt og sig­tet i sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.