Fa­er­re HPV-vac­ci­ner ko­ster fle­re li­vet

BT - - NYHEDER -

FRYGT Når den om­dis­ku­te­re­de HPV-vac­ci­ne sta­dig of­te­re bli­ver valgt fra af un­ge pi­ger, be­ty­der det, at fle­re kvin­der i frem­ti­den vil dø af liv­mo­der­hals­kra­eft. Så­dan ly­der det fra Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se på bag­grund af den se­ne­ste op­gø­rel­se fra Sta­tens Se­rum In­sti­tut over an­tal­let af vac­ci­ner, skri­ver Kri­ste­ligt Dag­blad.

Si­den 2009 har 12-åri­ge pi­ger kun­net få vac­ci­nen gra­tis. 90 pct. gjor­de brug af til­bud­det i de før­ste tre år, men i 2014 var an­de­len af vac­ci­ne­re­de 12-åri­ge pi­ger fal­det til 71 pct.

Iføl­ge over­la­e­ge ved Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se Iben Hol­ten skyl­des ud­vik­lin­gen de se­ne­ste års de­bat om mu­li­ge bi­virk­nin­ger ved vac­ci­nen.

»Jeg for­står, at der er pi­ger, der er ble­vet ban­ge grun­det de­bat­ten om bi­virk­nin­ger, men det er rig­tig ae­r­ger­ligt, at der er ble­vet spredt så me­get frygt, at pi­ger­ne ik­ke bli­ver vac­ci­ne­ret. For vac­ci­nen gi­ver virkelig en stør­re sik­ker­hed,« si­ger Iben Hol­ten til Kri­ste­ligt Dag­blad. 100 dør hvert år Hvert år dør cir­ka 100 kvin­der af liv­mo­der­hals­kra­eft, mens 6.000 bli­ver ope­re­ret for for­sta­di­er. Hvis fle­re end 85 pro­cent bli­ver vac­ci­ne­ret, vil det iføl­ge over­la­e­gen be­ty­de, at 60 af de år­li­ge døds­fald kun­ne und­gås, li­ge­som 3.500 fa­er­re vil skul­le ope­re­res.

Fle­re har de se­ne­ste år ind­be­ret­tet bi­virk­nin­ger som kval­me og tra­et­hed. En rap­port fra Det Eu­ro­pa­ei­ske La­e­ge­mid­dela­gen­tur, af­vi­ste dog i sid­ste må­ned, at der skul­le va­e­re en sam­men­ha­eng mel­lem vac­ci­nen og syg­dom­men Pots, som gi­ver svim­mel­hed og tra­et­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.