’En bjer­ge­ta­pe - uden høj­de­punkt’

BT - - NYHEDER -

TILBAGEBLIK haft et hårdt år, da han stod på den rø­de lø­ber tirs­dag af­ten in­den op­ta­gel­sen til tv-pro­gram­met ‘TV2 015: De største øje­blik­ke’. Her blev tv-va­er­ten spurgt om, hvor­dan han hav­de op­le­vet år 2015.

»Det har va­e­ret som en bjer­ge­ta­pe i Tour de Fran­ce. Det er bå­de gå­et op og ned,« sag­de Jes Dorph.

Den hårdt­prø­ve­de tv-va­ert kun­ne dog ik­ke na­ev­ne et de­ci­de­ret høj­de­punkt i hans liv i in­de­va­e­ren­de år, som vir­ke­de til sta­dig at sid­de i ham, selv­om han fle­re gan­ge for­tal­te, at han hav­de det strå­len­de. Han var og­så kort­fat­tet, da BT spurg­te ham om, hvor­dan det hav­de va­e­ret at skul­le igen­nem be­hand­ling for al­ko­hol­mis­brug og skils­mis­sen.

»Det har va­e­ret la­e­re­rigt, me­get hårdt og og­så lidt lyk­ke­ligt. Det er det,« sag­de han fra den rø­de lø­ber. Ly­ste op Han vil­le ik­ke snak­ke om, hvad det va­er­ste ved året har va­e­ret. Han me­ner, at pres­sen har be­skre­vet det nok, selv­om det i hans øj­ne har va­e­ret over­dre­vet og ik­ke altid kor­rekt, hvad der er ble­vet skre­vet.

Han ly­ste der­i­mod op, da snak­ken gik på hans til­ba­ge­ven­den til TV2. Ef­ter tre års fra­va­er skif­te­de tvva­er­ten nem­lig til­ba­ge til TV2, hvor han tid­li­ge­re har va­e­ret sa­er­de­les po­pu­la­er.

»Det er dej­ligt at kom­me til­ba­ge til nog­le ram­mer, som jeg ken­der, og gen­se en mas­se kol­le­ger på en ar­bejds­plads, der har en helt spe­ci­el ånd. Det er min le­ge­plads. Det har det altid va­e­ret. Så jeg er enormt glad

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.