Ka­ge­man­dens mil­li­onkup

BT - - SUPERLIGA -

TIL­FREDS SA­EL­GER hvis jeg over­ho­ve­det skul­le vi­de­re med det,« forta­el­ler Al­lan K. Pe­der­sen til BT.

»Jeg har så­dan set pen­ge nok på ki­ste­bun­den til, at jeg kan kla­re mig re­sten af mit liv. Så det er ik­ke på grund af det. Men selv­føl­ge­lig er det da en til­freds­stil­lel­se, at der er no­gen, der vil gi­ve pen­ge for no­get, man har skabt,« fort­sa­et­ter den 53-åri­ge fyn­bo. Han knu­ste ko­den Al­lan K. Pe­der­sen har nu solgt den for­ret­ning af de 21, han ejer, som han hol­der mest af. Men han har ta­get sig godt be­talt. Tid­li­ge­re har han he­vet over 27 mil­li­o­ner kr. ud af klub­ben i for­bin­del­se med Cham­pions Le­ague-even­ty­ret for et par år si­den, men det er in­tet at reg­ne for det tre­cif­re­de mil­li­onbe­løb, han nu sco­rer på sal­get af den tid­li­ge­re mester­klub.

»Jeg har virkelig haft det ma­er­ke­ligt med det. Det kan jeg godt love dig. Min søn og min ko­ne ar­bej­der her, og vi er ba­re en del af ga­met. Det er så­dan, vi ar­bej­der med al­le vo­res ting. Men det her er no­get spe­ci­elt,« forta­el­ler den tid­li­ge­re FCN-ejer, der nu står til­ba­ge uden en fod­bold­klub men som et af me­get få men­ne­sker, der rent fak­tisk har knust ko­den til, hvor­dan man tje­ner pen­ge på fodbolden.

»Ja, nu har jeg be­vist det mod­sat­te. Det var der­for, jeg gik ind i fod­bold til at star­te med. For­di jeg syn­tes, der var så man­ge skva­d­der­ho­ve­der, der ta­enk­te med hjer­tet i sted­te for at ta­en­ke med ho­ve­d­et. Selv­føl­ge­lig skal du og­så ta­en­ke med hjer­tet, men du er nødt til at va­e­re for­nuf­tig.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.