Sau­er­land om kri­tik af bok­se­fu­ser: Har

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

POUL DUVILL (prof. bok­se­tra­e­ner og tidl. tra­e­ner for Ru­dy Mar­kus­sen):

SLUD­DER OG VRØVL Den ty­ske promotor af­vi­ser at ha­ve et an­svar for, at bok­se­bra­get blev til en fu­ser lør­dag af­ten Brønd­by Hal­len. Bok­se­kam­pen mel­lem Pa­tri­ck Ni­el­sen og Ru­dy Mar­kus­sen trak me­re end 5.000 til­sku­e­re til Brønd­by Hal­len, mens et ukendt an­tal tv-se­e­re be­tal­te 499 kro­ner for at se kam­pen li­ve.

Men op­gø­ret skuf­fe­de fa­elt, og det har få­et fans, eks­per­ter og tid­li­ge­re bok­se­re til at sky­de mod Ru­dy Mar­kus­sen for at gi­ve op, men og­så mod promotor Team Sau­er­land.

Var det et dår­ligt match i Brønd­by? Hav­de pro­mo­to­ren og me­di­er­ne, in­klu­siv BT, pum­pet kam­pen for højt op? Og bur­de pro­mo­to­ren ha­ve sik­ret sig, at bok­ser­ne hav­de ni­veau­et til at le­ve op til den el­lers loven­de op­takt med dra­ma og uven­skab? Det re­ne vrøvl Promotor Kal­le Sau­er­land af­vi­ser kri­tik­ken som rent vrøvl.

»Jeg har al­drig hørt så me­get vrøvl i mit liv. Jeg vil si­ge det så­dan her: Vi har 37 år bag os med er­fa­ring i at la­ve fan­ta­sti­ske sta­ev­ner. Vi har la­vet Danmarks bed­ste sta­ev­ne no­gen­sin­de, og vo­res for­hi­sto­rie med sta­ev­ner i Dan­mark er ik­ke til at sa­et­te en fin­ger på,« si­ger han til BT og fort­sa­et­ter:

»Men ja, af­slut­nin­gen på kam­pen var ek­stremt skuf­fen­de. Jeg tror ik­ke, det hav­de no­get at gø­re med Ru­dy Mar­kus­sens fy­sik. Man kun­ne se ved ind­vej­nin­gen, at han så ud til at va­e­re i frem­ra­gen­de fy­sisk form. Men men­talt kna­ek­ke­de han. Og er en promotor an­svar­lig for bok­se­rens fy­si­ske

»Jeg hav­de ik­ke fo­re­stil­let mig, at der vil­le bli­ve den hy­pe om­kring kam­pen og for­stod det ik­ke helt un­der­vejs. Me­di­er­ne har jo slugt kam­pen råt. Men det har va­e­ret fedt med så­dan en kamp i Dan­mark, og for mig har det va­e­ret spa­en­den­de. Der var i hvert fald ik­ke ta­le om et mis­match af bok­se­re. Pa­tri­ck Ni­el­sen har ik­ke bok­set godt i de se­ne­ste kam­pe, men er ung, og Ru­dy Mar­kus­sen har va­e­ret en top­bok­ser, men er op­pe i åre­ne. Ru­dy Mar­kus­sen slår hår­de­re, end en he­st spar­ker, og der­for hav­de han en chan­ce – at han så var så pi­vet at gi­ve op, kun­ne in­gen ha­ve for­ud­set.«

»Jeg sag­de in­den kam­pen, at den ene­ste mu­lig­hed, Ru­dy Mar­kus­sen hav­de for at vin­de, var, hvis han kun­ne slå Pa­tri­ck Ni­el­sen på kno­ck-out tid­ligt i kam­pen. Jeg fryg­te­de lidt, at Ru­dy Mar­kus­sen kun­ne fin­de på at slå op i ba­nen, hvis han blev ramt, men jeg tro­e­de ab­so­lut ik­ke, at han vil­le gi­ve op på den må­de. Det er fuld­sta­en­dig util­gi­ve­ligt i så stor en kamp. Han pis­ser på si­ne fans, når han ved, hvor man­ge der tro­e­de og hep­pe­de på ham, og når man ta­en­ker på al­le de pen­ge og den hy­pe, der var om­kring kam­pen. Det kan han sim­pelt­hen ik­ke va­e­re be­kendt.«

»Kam­pen er ble­vet fan­ta­stisk hy­pet, og selv­føl­ge­lig skul­le den det. Den er dog ble­vet da­ek­ket, som om det var en VM-kamp, selv­om der re­elt var ta­le om en dansk kamp på dansk grund. Men me­di­er­ne kun­ne ik­ke ha­ve for­ud­set, at Ru­dy Mar­kus­sen na­er­mest vil­le gi­ve op på for­hånd.«

»Da jeg gav en vur­de­ring in­den kam­pen, sag­de jeg, at der var 50/50 chan­ce for beg­ge bok­se­re med et lil­le for­del til Pa­tri­ck Ni­el­sen. Det gjor­de jeg, for­di jeg tro­e­de, at Ru­dy Mar­kus­sen tog kam­pen al­vor­ligt. Det er mig en gå­de, at han ik­ke ka­em­pe­de sin chan­ce. Han har før vist, at han er god i med­gang og dår­lig i mod­gang, men jeg tro­e­de ae­r­ligt talt, at han vil­le gø­re sit bed­ste.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.