En gra­tis om­gang

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ONDT BLOD VAR slut, in­den bok­se­kam­pen var kom­met or­dent­ligt i gang i lør­dags. Men som hi­sto­rie le­ve­de kam­pen sta­er­kt i det me­ste af et halvt år. Og den le­ver så­ma­end end­nu. Det gør den og­så i kraft af vo­res da­ek­ning her på BT, og det står vi ube­kym­ret ved.

Men jeg for­nem­mer, at der i re­flek­sio­nen over den hi­sto­ri­ske bok­se­fu­ser er byg­get en stem­ning op i ret­ning af, at kam­pen var et me­di­estunt, som vi blandt an­det på BT var med til at kø­re fuld­sta­en­dig ud af pro­por­tio­ner.

Det er selv­føl­ge­lig ri­me­ligt at me­ne, jeg til­la­der mig her at bru­ge lidt plads på at forta­el­le, hvor­for jeg sy­nes, det er for­kert. OG UND­SKYLD, AT jeg pro­vo­ke­rer en anel­se nu: Men hvor var I, da det stod på?

Jeg hør­te I he­le sid­ste uge ik­ke fra et ene­ste men­ne­ske, der ef­ter­ly­ste pro­por­tio­ner i vo­res da­ek­ning af den bok­se­kamp.

Der var ik­ke ét men­ne­ske, der tog kon­takt på mail el­ler so­ci­a­le me­di­er for at kor­ri­ge­re vir­ke­lig­heds­bil­le­det af for­hol­det mel­lem de to bok­se­re, som vi her på BT helt be­stemt var med til at ud­la­eg­ge.

Ef­ter­føl­gen­de har der va­e­ret me­re tryk på ly­sten til at lat­ter­lig­gø­re ik­ke ba­re vo­res da­ek­ning her på BT, men he­le me­di­e­bil­le­dets da­ek­ning af kam­pen.

Jeg sy­nes, det er på­fal­den­de, hvor man­ge der plud­se­lig ved, at det al­drig vil­le bli­ve en or­dent­lig kamp. Jeg sy­nes og­så, det er en lidt gra­tis om­gang.

Vi står på BT Sporten fint ved, hvor­dan vi gik til kam­pen, og jeg ha­ef­ter mig ved, at vi på kamp­da­gen kun­ne brin­ge bl.a. Mo­gens Pal­les, Mik­kel Kes­slers, Hans Hen­rik Palms, Bri­an Mat­hi­a­sens og Claus Bor­res bud på, hvor­dan kam­pen vil­le gå.

Jeg så fle­re af dem tip­pe en kamp. Jeg så nog­le af dem me­ne, at Ru­dy Mar­kus­sen vil­le vin­de. Jeg hør­te in­gen af dem si­ge, at det var en jo­ke af en bok­se­kamp, og jeg til­la­eg­ger dem al­le stor bok­se­for­stand. VI HAR HE­LE ti­den va­e­ret pin­ligt be­vidst om, at vi kig­ge­de på et opgør, som ik­ke var mel­lem bok­se­re i den ab­so­lut­te ver­den­se­li­te. Vi vid­ste ud­ma­er­ket, at vi ik­ke var på Mik­kel Kes­sler-ni­veau her.

Men det aen­dre­de ik­ke ved, at der var en frem­ra­gen­de hi­sto­rie i kam­pen mel­lem to dan­ske bok­se­re med et godt navn, der åben­lyst ik­ke brød sig om hin­an­den. Og da mu­sik, røg og lys ledsa­ge­de de to ind i Brønd­by Hal­len, op­le­ve­de jeg ik­ke an­det end et pu­bli­kum, der køb­te ind på pra­e­mis­sen om, at vi skul­le se et opgør mel­lem ri­va­ler.

Vi har og­så i de se­ne­ste 10 år dyr­ket FCKBrønd­by-kam­pe­ne, selv om der sja­el­dent har va­e­ret an­det end ri­va­li­se­rin­gen på spil.

Und­skyld mig, men det er da en del af spor­tens fa­sci­na­tions­kraft, at der net­op er en hi­sto­ri­e­forta­el­ling knyt­tet op på be­gi­ven­he­den.

Ja, den fik gas op til Ondt Blod, og ja, det var en ka­em­pe skuf­fel­se, at Ru­dy Mar­kus­sen hver­ken kun­ne el­ler vil­le me­re. Det en jo­ke.

Men jeg sy­nes ae­r­ligt talt og­så, at det er der, fru­stra­tio­ner­ne fortje­ner at bli­ver par­ke­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.