Al­drig hørt så me­get vrøvl

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

og men­tale til­stand? Jeg har in­gen grund til at tro, at Ru­dy Mar­kus­sen ik­ke var i den op­ti­ma­le form,« ly­der det vi­de­re fra ty­ske­ren.

Kal­le Sau­er­land er dog ik­ke over­ra­sket over ef­ter­spil­let med su­re til­sku­e­re og tv-se­e­re.

»Når al­le vil ha­ve, at den ene (Mar­kus­sen, red.) vin­der, og når han så ik­ke le­ve­rer og på en så dra­ma­tisk må­de stop­per, bli­ver al­le skuf­fe­de. Jeg var selv skuf­fet,« si­ger Sau­er­land. For­kert at pe­ge fin­gre Han me­ner ik­ke, at man på for­hånd kun­ne vi­de, at Pa­tri­ck Ni­el­sen vil­le va­e­re så su­ve­ra­en, som det se­ne­re skul­le vi­se sig.

»Man kun­ne se, at beg­ge bok­se­re vil­le vin­de, men den ene vi­ste, at han var fle­re ni­veau­er bed­re. Men kun­ne vi vi­de det før? Hvad skrev I selv på BT? Og hvad sag­de al­le eks­per­ter­ne? Der var in­gen, der kun­ne frem­ha­e­ve en af dem for­an den an­den. Jeg me­ner der­for ik­ke, at man kan pe­ge fin­gre ad os og si­ge, at det var et for­kert match. Pa­tri­ck tog et skridt op i lør­dags, og det me­ner jeg, at folk over­ser,« si­ger Kal­le Sau­er­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.